LADDA BILEN

 

Frågor & Svar

Ny fjärrvärmeprismodell för näringsidkare


Varför gör vi en ny prismodell?

Med den nya prismodellen vill vi ge våra kunder rätt incitament till att göra energibesparingar samt få en mer kostnadsriktig prissättning för oss. Under vintern måste vi tillföra extra värme, utöver överskottsvärmen, för att klara värmebehovet hos er som kund. Den extravärmen är dyrare än överskottsvärmen. Med en kostnadsriktig prissättning får ni som kund en högre kostnad under vintern, medan det under sommaren blir tvärtom. Den nya prismodellen innebär att ni har större möjlighet att påverka era kostnader genom att göra effektiviseringsåtgärder som minskar ert uttag av energi under de månader då det är som kallast.

Vad innebär den nya prismodellen? Vad är skillnad mot tidigare?

Kostnaden för att producera värme varierar stort över året. I den nya prismodellen ersätts därför det tidigare årspriset på energi med ett nytt tvådelat säsongspris. ”Vinterpriset” blir samma som tidigare, medan ”Sommarpriset” blir lägre än tidigare.

Både produktion och distribution i fjärrvärmesystemet dimensioneras efter behoven under den allra kallaste perioden på året. I den nya prismodellen ersätts därför den tidigare beräknade installerade effekten med en helt ny högsta uppmätt dygnsmedeleffekt under perioden

Nuvarande flödespris förenklas till ett pris per kubikmeter vatten som flödar genom värmeväxlaren. Flödespriset tas ut under vinterperioden, dvs november-april. Detta innebär att alla kunder kommer att få en kostnad för flöde, tidigare gällde detta bara kunder med mycket höga flöden. I gengäld har vi sänkt energipriset under sex månader (maj-oktober).

Kommer vi att ha olika prismodeller?

Under 2020 införs den nya prismodellen för stora kunder. Våra villakunder kommer då att vara kvar i den befintliga prismodellen. På sikt kommer även denna att uppdateras. Vi ber att få återkomma om hur det kommer att ske.

På vilket sätt styr den nya prismodellen mot hållbarhet?

Prismodellen tar sikte på vårt fjärrvärmesystem och den stora mängd industriell överskottsvärme vi tillvaratar. Genom införandet av den nya prismodellen vill vi möjliggöra för er som kund att genomföra effektiviseringsåtgärder som minskar ert uttag av fjärrvärme vintertid när vi behöver tillföra extra värme i vårt system. Under sommaren har vi tillgång till stora mängder överskottsenergi. Den nya kostnadsriktiga prismodellen innebär också att Bodens Energi bättre kan hantera förändringar i värmeleveransen till er som kund trots våra låga fjärrvärmepriser.

Kommer vi fortfarande att ligga lågt i pris?

Bodens Energi kommer fortsättningsvis att ha ett av Sveriges lägsta pris på fjärrvärme även med den nya prismodellen.  

Varför skiljer sig energipriset mellan vinter och sommar?

Under de kalla vintermånaderna måste vi tillföra dyr energi för att våra kunder ska få tillräckligt med värme, medan vi på sommaren har tillgång till mycket överskottsenergi. Vi vill att våra kostnader ska återspeglas i våra kunders pris. Därför skiljer det sig också i pris mellan de varma och de kalla månaderna. Den nya prismodellen ger er som kund bättre incitament till att genomföra rätt energieffektiviseringar i er fastighet.

Kommer min fasta avgift att förändras? I så fall varför?

Den fasta avgiften ersätts av en effektdel som uppdateras varje år baserat på fastighetens uppmätta effektbehov. Som kund får ni därmed möjlighet att påverka hela er fjärrvärmekostnad.

Varför görs detta just nu?

Anledningen till att vi inför den nya prismodellen just nu är att den tekniska utvecklingen möjliggjort för oss att genomföra tätare mätningar av våra kunders användning av fjärrvärme.

Vad menas med effekt?

Effekt definieras som energi per tidsenhet. Bodens Energi har valt att bestämma effekten som energiförbrukningen per dygn dividerat med 24 timmar. Detta ger dygnsmedeleffekten med enheten kilowatt (kW).

Varför tar vi betalt för effekt?

Både produktion och distribution i fjärrvärmesystemet dimensioneras efter behoven under den allra kallaste perioden på året. Upprätthållandet av denna kapacitet kostar pengar. Genom att ta betalt för vad varje fastighet förbrukar under denna period kan kostnaderna för kapaciteten i produktion och distribution fördelas på ett mer korrekt sätt än tidigare. Effektiviseringsåtgärder som sänker förbrukningen när det är som kallast innebär således en kostnadsbesparing för både er som kund såväl som för Bodens Energi.

Hur tar vi betalt för effekt?

Effektpriset grundas på uppmätta värden av er fastighets värmeförbrukning per dygn, delat med 24 timmar. Detta är alltså er fastighets dygnsmedeleffekt. Den högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (nov-apr) ligger till grund för effektkostnaden under nästkommande kalenderår, dock som lägst 6 kW. Dygn där medeltemperaturen sjunker under -22°C exkluderas ur urvalet på grund av att stora temperaturvariationer mellan olika år inte ska påverka effektpriset. Det som istället ska påverka effektpriset är fastighetens klimatskal och hur fjärrvärmen används.

Vid införandet av den nya prismodellen kommer effektpriset att grundas på uppmätta värden för perioden nov-apr 2020. Denna effekt kommer att gälla även under 2021. Från och med januari 2022 justeras dygnsmedeleffekten enligt ovan.

Förtydligande: SMHI:s mätstation i Boden ligger till grund för bestämningen. Timvärden från ett dygn summeras och divideras med 24. Dygn med en medeltemperatur lägre än -22 grader C exkluderas ur urvalet.

Fastighetens dyngsmedeleffekt avrundas till närmaste heltal.

Undantag: Om inget dygn under vinterhalvåret från november till och med april varit kallare än -22 grader C gäller innevarande års dygnsmedeleffekt även för nästkommande år.


Hur kan man vara säker på att mätvärdena stämmer?

Alla mätare som används är noga kontrollerade och provade av en ackrediterad mätfirma och byts ut var 10 år och Större fastigheter 5 år enligt mätarlagen. Innan ni debiteras så görs det också en validering på att de mätvärden som inkommit är korrekta.

Hur förändras fjärrvärmekostnaden för mig?

Förändringen är individuell för varje fastighet och beror främst på ert verkliga effektuttag. Fördelningen av värmeförbrukningen mellan sommar och vinter påverkar också. Ni som kund kommer under denna vinter 2019/2020 att få en indikation om hur ni påverkas av förändringen i form av en kostnadsjämförelse med nuvarande och ny prismodell. Ni som kund får denna per brev eller genom en personlig kontakt som tas av oss. Beräkningen baseras på historisk förbrukning och kan därför skilja sig något mot det verkliga utfallet. Om ni ej har blivit kontaktade eller behöver mer information kontaktar ni oss genom hemsidan eller kundtjänst.

Hur kan det komma sig att kostnaden för effekt skiljer sig mellan likadana hus?

Effektbehovet skiljer sig åt beroende på storleken på fastigheten men också på beteende och antal boende i hushållet. Det kan också skilja sig beroende på att likadana fastigheter har genomfört olika typer av effektiviseringsåtgärder.

Vad är flödespris?

Flödet talar om hur många kubikmeter fjärrvärmevatten som passerat genom er fjärrvärmecentral. Väl fungerade värmesystem ger ett lägre flöde. För Bodens Energi innebär höga flöden merkostnader i form av pumpning av fjärrvärmevatten. Med flödespriset önskar vi uppmuntra våra kunder att upprätthålla en god funktion i sina värmesystem.

Vad händer med flödespriset?

Sommartid när fjärrvärmeförbrukningen är låg är det svårare att upprätthålla en god funktion i fastighetens värmesystem. Av den anledningen har vi valt att ta bort flödesdelen ur priset för sommarmånaderna (maj-okt). Övriga månader kommer flödesavgiften bestå av en kostnad per kubikmeter vatten som flödar genom er värmeväxlare.

Vad är hållbarhet för oss på Bodens Energi?

Hållbarhet för Bodens Energi innebär att vi skapar affärsmässig samhällsnytta som tar långsiktigt ansvar för människor och miljö. Tillgången på energi är avgörande i dagens samhälle. Samtidigt påverkas miljö och samhälle av utvinning och användning av energi. Bodens energi arbetar för att minska denna påverkan. Som energibolag har Bodens Energi en unik position att motivera både kunder och samhället i stort för att driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad.