Integritetspolicy Bodens Energi

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-31.

Bodens Energi Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats med tillhörande system och tjänster. Bodens Energi ägs av Bodens kommun. Det innebär att vi levererar kundnytta i dubbel bemärkelse då överskott i verksamheten återinvesteras till nytta för alla bodensare.

Vi är en distributör och producent av el och fjärrvärme samt ägare av infrastruktur för elnät, fiber och fjärrvärme. 

Så behandlas personuppgifter som insamlats via bodensenergi.se

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter i huvudsak via e-post och kontaktformulär i samband med att du visar intresse utav att nyttja våra tjänster och produkter, skriver avtal med oss, ifall du är kund i dagsläget och vill se status eller göra ändringar i avtal eller vill meddela oss information via felanmälan.

När du fyller i våra formulär avseende intresseanmälan eller anmäler intresse till våra tjänster och produkter, kan du bli ombedd att fylla i nedanstående uppgifter

 • Personnummer
 • Namn
 • Gatuadress
 • Fastighetsbeteckning
 • Kundnummer
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Arbetsrelaterade uppgifter

I samband med avtalstecknande kan en kreditkontroll komma att utföras.

IP nummer är något som insamlas via webbsidan.

Nyttjande av cookies sker på webbsidan. Läs mer här.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används för olika ändamål. Beroende på vilken produkt eller tjänst som du i dagsläget har via oss eller efterfrågar så beskriver nedan text exempel på hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Personuppgifter används till att identifiera dig i som kund.
 • Personuppgifter används för att möjliggöra service och korrekta leveranser. 
 • Personuppgifter används för att kunna administrera och hantera felanmälan.
 • Personuppgifter används för att kunna hantera kundförhållandet
 • Personuppgifter används för att korrekt kunna erbjuda våra tjänster samt förbättra våra tjänster.
 • Personuppgifter används för att följa tillämplig lagstiftning
 • Personuppgifter används för att förbättra vår kommunikation och möjliggöra en mer användarvänlig upplevelse.
 • Personuppgifter används för att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Dina personuppgifter används också för att förenkla administration för dig, nedan följer exempel på när vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål:

 • När du beställer elavtal via webbsidan
 • När du vill göra en flyttanmälan via webbsidan
 • När du vill beställa en e-postfaktura
 • När du vill ladda ner blankett för Energikonto
 • När du loggar in på Mina sidor för att se dina fakturor och elförbrukning
 • När du vill ha mer information, erbjudanden och vill delta i tävlingar och du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Uppgifter kan även användas till att utgöra underlag för marknadsundersökningar, administration av tävlingar, möjliggörandet att erbjuda förmåner och riktade erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Bodens Energi överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats fysiskt eller via webbsida och tillhörande system utan berättigat intresse, lagstöd eller samtycke. Personuppgifter kan överlämnas ifall vi anser det nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Ett exempel på detta är när du vill byta elleverantör till Bodens Energi via fullmakt som du fyller igenom formulär via vår webbsida, då kan vi vidarebefordra viss information till nuvarande leverantör.

Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Bodens Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Betrodda tredje parter som exempelvis hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Vissa personuppgifter kan överlämnas till våra samarbetspartners i samband med att service, reparation, nyinstallation eller förbättringsåtgärder skall utföras på plats eller i direkt eller nära anslutning till den fastighet eller annat utrymme som du förfogar över. 

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Hur vi skyddar din information

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbsidan och tillhörande system till oss. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden och utifrån gällande lagar och regler såsom bokföringslagen.

Utgångspunkten för Bodens Energi i all hantering rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig som kund, behandlas under den tid det anses nödvändigt.

Konsumenten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Bodens Energi. Konsumenten kan även begära rättelse. Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har alltid rätt att begära ändring, registerutdrag eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss via info@bodensenergi.se för att göra en begäran.

Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på datainspektionen.se