LADDA BILEN

Konsumenträttigheter

Har du ett ärende, med oss eller med ett annat företag, som du inte är nöjd med finns här information för hur du kan gå tillväga.

Kundservice

I första hand kontaktar du kundservice. Förbered dig gärna genom att ha dina kunduppgifter och eventuellt underlag tillgängligt. Vår kundservice nås på info@bodensenergi.se eller 0921-623 50.

Avbrottsersättning och skadestånd

Information om avbrottsersättning och skadestånd ses här.

Reklamation och skadestånd

Kommer man inte överens i frågan är nästa steg i processen att du råds att lämna en skriftlig reklamation. Har du ett ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada, person- eller sakskada ska även dessa anspråk finnas med i reklamationen.

Rådgivning

För rådgivning och tvistlösning kan du också få hjälp av andra. Konsumentverket och din lokala Konsumentvägledare på kommunen kan ge rådgivning och stöd vid klagomål eller tvist med ett företag. Bodens Kommuns Konsumentvägledare nås på tel. 0921-62 000.

Hos Konsumenternas kan du få opartisk och kostnadsfri vägledning om elmarknaden.

Prövning

Känner du dig inte nöjd med det utfall som ärendehanteringen har medfört kan du gå vidare för att få ärendet prövat.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Är en statlig myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Mer information finns på Allmänna reklamationsnämnden.

Energimarknadsinspektionen, EI

Är tillsynsmyndighet över elmarknaden och tar emot klagomål gällande bland annat elnätspriser och leveranskvalité. Mer information finns på Energimarknadsinspektionen.

Allmän domstol

Kommer man inte överens i en tvist kan man låta tingsrätten pröva den. Se Sveriges domstolar.

Dina rättigheter som konsument

I ellagen finns de grundläggande bestämmelserna inom elområdet. Ellagen 11 kapitlet handlar om dina rättigheter som konsument.