100 % förnybar och återvunnen el

Elens ursprung

Vi erbjuder 100 % förnybar och återvunnen el.

Förnybar el

100 % förnybar från vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränslen. I våra egna sex vattenkraftverk i Bodån, Holsvattnet, Forsbacken, Krokfors, Kvarnån och Ljuså produceras ca 20 GWh el årligen.

Förnybar el produceras i energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Återvunnen el

Lokalproducerad el genom förbränning av återvunna och förnybara bränslen i våra två kraftvärmepannor på värmeverket. Bodens kraftvärmeverk levererar årligen ca 60 GWh el till Bodens innevånare. Värmeverket är byggt för att klara många olika slags bränslen: torv, sågspån, flis, hushållsavfall och rivningsvirke.

Den effektiva förbränningsprocessen och rökgasreningen ger maximal effekt och mindre utsläpp.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier regleras av Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el som implementerades 1 december 2010 och innebär att producenter av el har rätt till ursprungsgarantier för all slags el producerad i Sverige. Ursprungsgarantier är unika elektroniska dokument som tas fram i enlighet med de nya bestämmelserna och vars syfte är att garantera ursprunget på den el som elhandelsföretagen ska lämna uppgift om enligt ellagen.

Vi säljer ursprungsmärkt el så som återvunnen kraftvärme el och förnybar el från sol, vind och vatten. Den elen kommer inte från den nordiska residualmixen (vilket är det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung). Ursprungsgarantier är ett system som säkerställer ursprunget på återvunnen och förnybar el. Det är handlingar som utfärdas av staten för att bokföra var elen kommer från.

Priset på ursprungsgarantier varierar över tid beroende på hur stort utbudet är. Utbudet beror i sin tur på hur stor elproduktionen varit för de specifika kraftslagen. Till exempel går priset på ursprungsgarantier för vattenkraft upp under år med lite nederbörd, och ner nederbördsrika år.

Den el som produceras i Norden säljs och köps på en öppen marknad mellan elproducenter och elleverantörer. När en producent säljer elen på marknaden intygas ursprunget på elen med hjälp av ursprungsgarantier. När  elleverantören sedan köper in den mängd el som du förbrukar ser dom till att ursprungsgarantierna motsvarar din förbrukning.

Residualmix

Residualmixen är det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung.

Residualmixen avser volym för Norden för varje kalenderår och utgörs av attribut från all kraftproduktion med avdrag för exporterade ursprungsgarantier.

Till detta läggs importerade ursprungsgarantier med avdrag för attribut från annullerade ursprungsgarantier. Men med attribut från självannullerade ursprungsgarantier.


Residualmixen 2021
Typ Procent

Förnybart

Kärnkraft

Fossilt

48,60

18,24

31,36

Miljöpåverkan
Typ CO2 (g/kWh) Kärnbränsleavfall (g/kWh)
Residualmix år 2021 211,66

0,000641