100 % förnybar och återvunnen el

Elens ursprung

Vi erbjuder 100 % förnybar och återvunnen el.

Förnybar el

100 % förnybar från vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränslen. I våra egna sex vattenkraftverk i Bodån, Holsvattnet, Forsbacken, Krokfors, Kvarnån och Ljuså produceras ca 20 GWh el årligen.

Förnybar el produceras i energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Återvunnen el

Lokalproducerad el genom förbränning av återvunna och förnybara bränslen i våra två kraftvärmepannor på värmeverket. Bodens kraftvärmeverk levererar årligen ca 60 GWh el till Bodens innevånare. Värmeverket är byggt för att klara många olika slags bränslen: torv, sågspån, flis, hushållsavfall och rivningsvirke.

Den effektiva förbränningsprocessen och rökgasreningen ger maximal effekt och mindre utsläpp.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier regleras av Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el som implementerades 1 december 2010 och innebär att producenter av el har rätt till ursprungsgarantier för all slags el producerad i Sverige. Ursprungsgarantier är unika elektroniska dokument som tas fram i enlighet med de nya bestämmelserna och vars syfte är att garantera ursprunget på den el som elhandelsföretagen ska lämna uppgift om enligt ellagen.

Bodens Energi säkerställer försäljning av förnybar el genom att annullera så många ursprungsgarantier som behövs för att matcha kundernas elförbrukning.

Elens miljöpåverkan från "vaggan till graven" för år 2019

Nedan ses vilken miljöpåverkan vår elförsäljning hade föregående år i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt radioaktivt avfall från utbrända uranbränsleelement.

Siffrorna visar både utsläpp och avfall som genereras vid driften av kraftverken och dels som livscykelanalyser (LCA). LCA beskriver elens miljöpåverkan "från vaggan till graven" – från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

 2019

Drift av kraftverk

Elens hela livscykel

CO2-utsläpp, g/kWh

 0,03

 5,81

Utbränt radioaktivt uranbränsle, g/kWh

 0,001

 0,002