100 % förnybar och återvunnen el

Elens ursprung

Vi erbjuder 100 % förnybar och återvunnen el.

Förnybar el

100 % förnybar från vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränslen. I våra egna sex vattenkraftverk i Bodån, Holsvattnet, Forsbacken, Krokfors, Kvarnån och Ljuså produceras ca 20 GWh el årligen.

Förnybar el produceras i energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Återvunnen el

Lokalproducerad el genom förbränning av återvunna och förnybara bränslen i våra två kraftvärmepannor på värmeverket. Bodens kraftvärmeverk levererar årligen ca 60 GWh el till Bodens innevånare. Värmeverket är byggt för att klara många olika slags bränslen: torv, sågspån, flis, hushållsavfall och rivningsvirke.

Den effektiva förbränningsprocessen och rökgasreningen ger maximal effekt och mindre utsläpp.

Ursprungsgaranti

Ursprungsgarantier regleras av Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el som implementerades 1 december 2010 och innebär att producenter av el har rätt till ursprungsgarantier för all slags el producerad i Sverige. Ursprungsgarantier är unika elektroniska dokument som tas fram i enlighet med de nya bestämmelserna och vars syfte är att garantera ursprunget på den el som elhandelsföretagen ska lämna uppgift om enligt ellagen.

Vi säljer ursprungsmärkt el så som återvunnen kraftvärme el och förnybar el från sol, vind och vatten. Den elen kommer inte från den nordiska residualmixen (vilket är det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung). Ursprungsgarantier är ett system som säkerställer ursprunget på återvunnen och förnybar el. Det är handlingar som utfärdas av staten för att bokföra var elen kommer från.

Priset på ursprungsgarantier varierar över tid beroende på hur stort utbudet är. Utbudet beror i sin tur på hur stor elproduktionen varit för de specifika kraftslagen. Till exempel går priset på ursprungsgarantier för vattenkraft upp under år med lite nederbörd, och ner nederbördsrika år.

Den el som produceras i Norden säljs och köps på en öppen marknad mellan elproducenter och elleverantörer. När en producent säljer elen på marknaden intygas ursprunget på elen med hjälp av ursprungsgarantier. När  elleverantören sedan köper in den mängd el som du förbrukar ser dom till att ursprungsgarantierna motsvarar din förbrukning.

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor.

När el produceras med förnybara energikällor tilldelas producenten elcertifikat för den el som producerats. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Alla elhandelsföretag berörs av lagen och så här fungerar systemet:

Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el.

Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning.

Elhandelsföretaget tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen.

Inköp av elcertifikat är obligatorisk.

När ett elhandelsföretag köper el till en kund måste även elcertifikat köpas för en viss andel av den el (en kvot av mängden el) som säljs till kunden.

Priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan handlas dels på en marknad, dels direkt från producenterna. Om lite el från förnybara energikällor produceras eller om kvoten ökar stiger priset på elcertifikat. Det pris som tas ut av kunderna varierar mellan olika elhandelsföretag och är en del av det totala priset kunderna betalar för sin elleverans.

För våra kunder ingår kostnaden för elcertifikat i Fast elpris. För Rörligt elpris och Timpris särredovisas elcertifikatsavgiften.

Bodens Energis energimix 2022

 

Bodens Energis energimix 2022

 

Typ

Procent

Förnybart

57,06

Fossilt

33,13

Kärnkraft

9,81


Miljöpåverkan

 

 

Typ

CO2 (g/kWh)

Kärnbränsleavfall (g/kWh)

Bodens Energis energimix 2022

242,29

0,00033