Miljö

Användning av hållbara bränslen för produktion av värme- och elproduktion 2023

Sort av hållbar biomassa

Ursprungsland

Brännbart restavfall från hushåll

Sverige

Brännbart restavfall från industri/verksamheter

Sverige

Animaliska biprodukter

Sverige

Impregnerat trä från bygg och rivning

Sverige

Utsorterat trä från bygg och rivning

Sverige

Biprodukter från sågverksindustrin

Sverige

Skogsbiomassa,
ink. restprodukter från skogsbruk

Sverige

Brännbart restavfall från hushåll

Norge

Brännbart restavfall från industri/verksamheter

Norge

Bioolja

Nederländerna

Bioolja

Argentina

 

Kraftvärmeverkets fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmens energimix

2022

2023

Återvunnen

94,66% 94,06%

Förnybar

4,76%

4,32%

Fossilt

0,52%

1,62%

Övrigt

0,06%

0,00%

Fossila CO2 utsläpp (ton)

63 276

72 195*

Biogena CO2 utsläpp (ton)

93 715

94 064* Den ökade andelen fossila CO2 utsläpp vid fjärrvärmeproduktion till stora delen beror på tillämpningen av den nya beräkningsmetoden, så kallad "påsmetoden".

Där andel fossila CO2 bestäms direkt vid provuttag från skorstenen, till skillnad från den tidigare schablonmetoden.