Hållbarhet för oss

Hållbarhet är hjärtat i allt vi gör på Bodens Energi. Vi strävar efter att vara ansvarsfulla och skapa långsiktiga lösningar som tar hänsyn till miljö, samhälle och ekonomi.

Vårt fokus är att bevara och utveckla värden inom företaget samtidigt som vi arbetar mot våra mål inom dessa tre områden:

Social hållbarhet:

För oss är social hållbarhet en central del av vårt företagsansvar. Vi tror på samverkan för att skapa en hållbar framtid. Vi vill integrera hållbarhet genom hela vår verksamhetskedja genom att samarbeta med ägare, ledning, medarbetare och leverantörer för att engagera fler i vårt gemensamma mål. Vi strävar efter god affärsmoral och stödjer aktivt en hållbar utveckling i det lokala samhället. Genom att vara en positiv kraft vill vi påverka människors liv och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ekologisk hållbarhet:

Vårt energisystem är designat för att maximera användningen av energiflöden i samhället och omvandla avfall till el och fjärrvärme. Vi siktar på att vara fossilfria senast år 2033. För att nå detta mål undersöker vi tekniska lösningar och samarbetar med andra för att utforska affärsmodeller och kostnadsdelning. Vi fokuserar särskilt på CO2-avskiljning, återanvändning av spillvärme och strävar efter att vara en föregångare inom hållbar energiproduktion och användning.

Ekonomisk hållbarhet:

För oss innebär ekonomisk hållbarhet att skapa långsiktig lönsamhet för vår verksamhet och ägare. Våra hållbara insatser strävar efter att balansera ekonomiska framgångar utan att kompromissa med miljön och människors hälsa. Genom ständiga förbättringar och genom att involvera alla intressenter strävar vi efter ekonomisk hållbarhet som gynnar både oss och samhället i stort.

Vårt hållbara ställningstagande

Vårt genomgående fokus är att bevara och utveckla värden inom företaget utifrån vårt hållbara ställningstagande. Vi verkar för att minska vårt ekologiska avtryck, men som vi också vill ansvara för.

Vårt hållbarhetsarbete ska:

  • vara integrerat i all vår verksamhet, vara målstyrd och ge konkreta resultat
  • involvera medarbetare genom kompetenshöjande insatser
  • driva utvecklingen av våra produkter och tjänster i en hållbar riktning
  • kommuniceras löpande för att visa de värden som skapats
  • redovisas, följas upp och förbättras löpande med tydliga nyckeltal
  • medverka i att driva utvecklingen inom energibranschen, både för våra kunder och samhället i stort men också för att utveckla vår verksamhet och affär