Hållbarhet för oss

"Vår ambition är att aktivt bidra till en hållbar utveckling i samhället.”

Färdplan hållbarhet

För oss på Bodens Energi handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar med hänsyn tagen till ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv samt att ta till vara och utveckla de värden som skapas inom verksamheten.

Våra hållbara satsningar ska skapa lönsamhet för verksamheten och våra ägare, samtidigt som vi säkerställer att det inte sker på bekostnad av miljön och människors hälsa.

Vi strävar efter att gå mot en allt mer hållbar verksamhet i alla led. Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra hela  verksamheten och vi tar ansvar för hela värdekedjan. Allt från ägare och ledning till medarbetare och leverantörer involveras för att hjälpa oss nå våra mål. Vårt agerande präglas av god affärsmoral och vi strävar efter ständiga  förbättringar. Vi arbetar även aktivt för att främja en hållbar utveckling i det lokala samhället.

1.Ekologi

Hållbar utveckling handlar om en helhetssyn av samhällsutvecklingen där hänsyn till ekologiska förutsättningar förenas med en god ekonomisk, social och kulturell utveckling.

För att vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar måste alla delar, inklusive det ekonomiska, förhålla sig väl inom ramen för jordens biologiska kapacitet. Det är också i den här dimensionen som vi hittar de underliggande ramverken Agenda 2030, klimatavtalet samt de planetära gränserna. Med utgångspunkt i dessa ramverk och de ekologiska aspekterna sätter vi riktningen för vårt hållbarhetsarbete och utgår från var vi har påverkan och de bästa förutsättningarna till att göra skillnad.

2. Energiåtervinning

Samhället producerar enorma mängder avfall världen över. Inte allt avfall kan återvinnas utan hamnar antingen på deponi eller energiåtervinns. Vid deponi bildas metan- och växthusgaser som sprids i naturen. Vid energiåtervinning blir avfallet till el och värme.

Bodens Energi energiåtervinner och producerar värme och el. Det är en viktigt del av vårt hållbara bidrag till vår omvärld.

Vårt klimatbokslut 2018 visar att för varje kg koldioxid som vår verksamhet gav upphov till under 2018 så bidrog Bodens Energi samtidigt till att utsläpp av 2,0 kg koldioxid kunde undvikas på annat håll.

3. Samhällsansvar

Vi tar inte bara ansvar för vår egen verksamhet utan också för påverkan på människor, miljön och samhället i stort. Bodens Energi fyller en viktig roll i de lokala samhället och för oss är det en självklarhet att verka för att vara en god samhällsaktör som aktivt är med och bidrar i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

4. Samverkan

Världens omställning mot en hållbar framtid är redan i full gång och vi måste alla hjälpas åt för att skapa en mer hållbar värld. En viktig hörnsten i detta arbete handlar för oss om samverkan.

Tillsammans med våra ägare, leverantörer och samverkanspartners arbetar vi för att nå större effekt och engagera fler i vår omvärld för att nå våra mål. Fossilfritt Sveriges färdplan för fossilfri uppvärmning är ett exempel på hur vi samverkar för att driva utvecklingen i samhället.