Vi investerar i många typer av energi

Vårt samhällsengagemang och sponsring

Bodens Energi vill bidra till en positiv utveckling i regionen där vi verkar och vårt samhällsengagemang och sponsringen ska leda till stärkta relationer med kunder, anställda och vår omvärld.

Syftet är även att öka kännedomen och kunskapen om Bodens Energi samt ta hänsyn till mångfald samt stärka vårt varumärke och vår position som en viktig samhällsaktör. Sponsringen ska också vara en del av att profilera företaget som en attraktiv arbetsgivare.

Bodens Energi arbetar med sponsring, ett kommersiellt samarbete som ska vara till nytta för både oss själva och dem vi väljer att sponsra. Det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska inleda ett sponsorsamarbete. För samtliga sponsorsamarbeten ska sponsoravtal upprättas av Bodens Energi.

Avgränsningar

Bodens Energi sponsrar inom fastställd budgetram som revideras årligen.

Förutsättningar för sponsring:

 • Organisationer, föreningar och arrangemang ska verka i ett sammanhang som ger Bodens Energi möjlighet till tydlig och positiv exponering
 • summan som söks ska ligga i relation till den motprestation som erbjuds till Bodens Energi
 • Bodens Energi kommer att prioritera verksamheter i Bodens Kommun alternativt där vi har verksamhet
 • vara väl balanserad mellan de tre områdena; idrott, kultur och samhälle
 • ge möjlighet till möten med kunder och allmänhet
 • vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv
 • ha en tydlig utvecklingsprägel
 • vara hållbar
 • stämma överens med våra kärnvärden – ”värme, engagemang, energi”
 • baseras på avtal

 

Vi sponsrar inte:

 • Politiska partier eller religiösa organisationer
 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • Verksamheter som strider mot Bodens Energis värderingar
 • Verksamheter med osund ekonomi
 • Bodens Energi förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan
 • Genom rabatter på våra produkter

Arbetsordning

Inkomna ansökningar hanteras löpande och beslut tas av Bodens Energis sponsringsgrupp. Skriftliga avtal upprättas av Bodens Energi. Avtal skrivs med en maximal avtalstid om ett år i normalfallet.

De föreningar, organisationer och verksamheter som vill ansöka om stöd och samarbete ska göra det här. 

Besked meddelas till alla inkomna ansökningar, oavsett utfall.

Ansökan om sponsring

Ansökan om sponsring