Vi är en lokal kraft med ansvar för framtiden

Koncernstruktur

Bodens Energi är ett helägt kommunalt energibolag och samhällsaktör som producerar, utvecklar och levererar hållbara energilösningar. Vi är en lokal kraft med ansvar för framtiden.

Bodens Energi är en energikoncern där elhandel, elproduktion och fjärrvärme bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Bolaget har dessutom ett antal dotterbolag, både hel-och delägda.

  • Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB bedriver elnätsverksamheten i kommunen. 
  • Det delägda dotterbolaget Bodens Stadsnät AB ägs till 60% av Bodens Energi och 40% av Bodenbo. 

Styrelse och ledning

Bodens Energi AB och Bodens Energi Nät AB har en gemensam styrelse.

Ordinarie styrelsemedlemmar

Anna-Karin Nylund (S) (ordförande)
Jan Olof Nylander (M)
Leif Ekervhén (S)
Johan Sellin (M)
Erika Sjöö, (SJVP) (vice ordförande)
Sara Wallström (Vision)
Ulf Enberg (SEKO)

Suppleanter

Lis Marie Nilsson (S)
Bengt-Göran Gustavsson (BA)
Leif Nordström (S)
Ulf Boström (C)
Torbjörn Larsson (S)
Vakant (Vision)
Vakant (SEKO)

Koncernledning

 

   Hans Stålnacke
   Vd och koncernchef

 

 

   Barbro Heikki Gunnari
   Ekonomichef och vice vd

 

 

   Maria Berglund
   Chef Elnät

 

 

   Anders Hjälte
   Chef Elhandel  

 

 

   Anneli Strand
   Chef Värme

 

 

   Lars Modig
   HR-chef