Vi är en lokal kraft med ansvar för framtiden

Koncernstruktur

Bodens Energi är ett helägt kommunalt energibolag och samhällsaktör som producerar, utvecklar och levererar hållbara energilösningar. Vi är en lokal kraft med ansvar för framtiden.

Bodens Energi är en energikoncern där elhandel, elproduktion och fjärrvärme bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Bolaget har dessutom ett antal dotterbolag, både hel-och delägda.

  • Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB bedriver elnätsverksamheten i kommunen. 
  • Det delägda dotterbolaget Bodens Stadsnät AB ägs till 60% av Bodens Energi och 40% av Bodenbo. 

 

Styrelse och ledning

Bodens Energi AB och Bodens Energi Nät AB har en gemensam styrelse.

Ordinarie styrelsemedlemmar

Kenneth Backgård Ordförande
Anna-Karin Nylund Vice ordförande
Bengt-Göran Gustavsson
Leif Ekervhén
Hans B Nilsson
Sara Wallström (Vision)
Ulf Enberg (SEKO)

Suppleanter

Anna-Carin Aaro
Olle Lindström
Kristian Engström
Ann Carlberg
Britta Lili-Marie Lundström
Vakant (SEKO)
Vakant (Vision)

 

Koncernledning

 

   Hans Stålnacke
   Vd och koncernchef

 

 

   Barbro Heikki Gunnari
   Ekonomichef och vice vd

 

 

   Maria Berglund
   Chef Elnät

 

 

   Anders Hjälte
   Chef Elhandel  

 

 

   Anneli Strand
   Chef Värme

 

 

   Anna Jonsson
   Chef Kund & utveckling            

 

 

   Lars Modig
   HR-chef