Personuppgifter hos Bodens Energi

Dataskyddslagen GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU. Det främsta syftet med GDPR är att ge människor kontroll över sin egen personliga data.

All personlig data ägs av dig som kund eller privatperson, vilket innebär att du har rätt att få reda på hur vi som företag använder den information som finns om dig och för vilket syfte.

Din integritet är viktig för oss på Bodens Energi och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg enligt vår integritetspolicy.

Personuppgifter hos Bodens Energi

Bodens Energi AB (nedan ”Bodens Energi”) värnar om din integritet och säkerhet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Den här integritetspolicyn gäller för dig som inte är anställd hos Bodens Energi.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster så behöver vi behandla dina personuppgifter. Beroende på vilket förhållande du har till oss på Bodens Energi så behandlar vi olika kategorier av personuppgifter.
Se tabell över personuppgiftbehandlingar nedan för att se vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i Dataskyddsförordningen (”GDPR”), det måste finnas ett ändamål och en rättslig grund för behandlingen. Beroende på vilket förhållande du har till oss på Bodens Energi så behandlar vi dina personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder
Vi kan i vissa fall behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt gällande författningar, exempelvis så sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.
Se tabell över personuppgiftbehandlingar nedan för att se med vilket ändamål och vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för ändamålet med behandlingen.
Se tabell över personuppgiftbehandlingar nedan för att se hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Till vem lämnar vi dina personuppgifter?

I vissa fall anlitar vi underleverantörer för att kunna leverera våra produkter och tjänster till dig. Det innebär att de behandlar dina personuppgifter men att de inte får använda dina personuppgifter för andra ändamål och villkor än de som vi anger åt dem.

Överföring till tredje land

Vi kan även anlita leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, ett så kallat tredje land. Om vi överför dina personuppgifter till ett tredje land så kontrollerar vi att det finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att skydda dina personuppgifter och dina rättigheter.
Se tabell över personuppgiftsbehandlingar nedan för att se om dina personuppgifter överförs till tredje land.

Övriga mottagare

Vi lämnar även ut uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina personuppgifter.
Normalt har du rätt att utnyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran.
Vi kommer att besvara din begäran utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. I de fall vi behöver mer tid eller inte kan tillmötesgå din begäran så kommer vi informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det så är nödvändigt för att kunna fastställa din identitet och kunna fastställa att begäran kommer från dig.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter 

Du har rätt att begära bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att vända dig till oss och få personuppgifterna rättade. Vi kommer om det är nödvändigt underrätta dem, till vilka vi lämnat ut personuppgifterna till, att rättelse har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om vilka som fått information om rättelse.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att få dina personuppgifter raderade:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de insamlats för;
• Om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke;
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring;
• Om du motsätter dig en behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen;
• Om behandlingen inte har följd gällande rätt; eller
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I de fall det föreligger en skyldighet enligt lag att spara dina personuppgifter så kan vi inte tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kommer om det är nödvändigt underrätta dem, till vilka vi lämnat ut personuppgifterna till, att radering har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om vilka som fått information om radering.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter:
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring så kan du kontakta oss och då kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för det ändamålet;
• Om behandling sker med stöd av en intresseavvägning så kan du invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen så kommer vi upphöra med behandlingen för det ändamålet.

Rätt till begränsning  

Du har rätt att begära att behandlingen ska begränsas och då enbart lagras hos oss i följande fall:
• Under tiden det tar för oss att kontrollera att uppgifterna är korrekta i de fall du bestrider uppgifternas korrekthet;
• Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska begränsas och inte raderas;
• Om du trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller uppgifterna för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller
• I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du gjort en invändning mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och använda dig av dessa hos exempelvis en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal som rättslig grund.

Kontaktuppgifter till Bodens Energi

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Bodens Energi på telefonnummer 0921-582 00 eller e-post [email protected].
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till oss eller Integritetsskyddsmyndigheten.
Bodens Energi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som omfattas av den här integritetspolicyn.

Ändring av integritetspolicyn

Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbsida. Besök vår webbsida regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy

Personuppgifts-behandnling Ändamål Kategorier av personuppgifter Rättsliggrund Överföring till tredje land Raderingstider
Kundfakturering Fakturering för tjänster enligt avtal Namn,adress,kundnummer,personnummer,email,telefonnummer Rättslig förpliktelse avtal Nej Upp till 10år
Leverantörsfakturering Hantering av leverantörsfakturor enligt avtal Namn,adress,kontouppgifter,email,org-nummer,VAT-nummer,telefonnummer,leverantörs-ID Rättslig förpliktelse avtal Nej Upp till 10år
Leverans av tjänster Leverans av elnät och fjärrvärme till kunder Namn,adress,kundnummer,personnummer,email,telefonnummer Avtal Nej Upp till 1år efter att kundförhållandet upphört