Beställ ledningsanvisning!

När du ska gräva, ska du ta reda på var elkablar, fiberkablar, telekablar och fjärrvärmekulvertar finns.

Om du skadar en ledning och inte beställt ledningsanvisning faktureras du för reparationskostnaden.

Beställ enkelt via ledningskollen.se

  1. Skapa ett konto
  2. Logga in
  3. Fyll i information
  4. Ett ärende skapas
  5. Spara ditt ärendenummer


Bodens Energi Nät utför ledningsanvisning för elnät, belysningskabel, fiberkablar och fjärrvärmekulvertar. Vi skickar en ledningskarta till dig eller markerar ledningarna på platsen. 

Ledningsanvisning är kostnadsfri vid beställning 5 arbetsdagar innan grävning. Ledningsanvisningen utförs inom 5-7 arbetsdagar, beroende på arbetsbelastning och säsong.

Vid beställning mindre än 5 arbetsdagar innan grävning kostar ledningsanvisningen 2 450 kronor inkl. moms som faktureras av Bodens Energi Nät. I din beställning anger du benämningen "Akut" i ärendet på ledningskollen.se.

Vid frågor kontakta Kundservice 0921-582 00 eller via [email protected].
Kom ihåg att ha ditt ärendenummer från ledningskollen.se nära till hands.

Övriga ledningsägare som är anslutna till ledningskollen.se svarar dig om sina ledningar.

Felanmälan

Om en kabel eller luftledning, trots all försiktighet, blir skadad ska detta omedelbart anmälas till felmälan 0921-583 00.

OBS! Skadad kabel, luftledning eller jordlina får inte vidröras då det kan utgöra livsfara.

Den som i samband med markarbeten orsakat skada på vår egendom, är skyldig att ersätta oss för samtliga kostnader. 

 

För dig som vill veta mer..

Akutärende

Om ärendet är akut, ex. vid en vattenläcka, ringer du felanmälan 0921-583 00. 

Den ansvarige faktureras kostnader av Bodens Energi Nät som det akuta ärendet orsakat.

Kriterier som räknas som akutärende:

  • en situation som är eller kan bli samhällsfarlig har uppstått
  • det finns uppenbar risk för personskador
  • det finns uppenbar risk för betydande skador på egendom

Vem ansvarar för utsättningsmarkeringarna?

Det är alltid kundens ansvar att underhålla/förstärka utsättningsmarkeringarna under grävtiden. Om extra utsättning behöves för att markeringar har regnat eller växt bort, faktureras du som kund för extra utsättningskostnad.

Vad gäller vid schakter?

Maskinschakter eller kabelplöjningar får inte utföras närmare än en meter från utmärkt elkabel/fjärrvärmeledning/fiberkabel. Brytning av asfalt får göras maskinellt.

Vid friläggning av befintlig elkabel/fjärrvärmeledning/fiberkabel måste grävning närmare än en meter göras manuellt (handgrävning). När elkabeln/fjärrvärmeledningen/fiberkabeln har frilagts och är väl synlig, får maskin användas med stor försiktighet intill en halv meter från elkabeln/fjärrvärmeledningen/fiberkabeln. Vid djupa schakt kan maskinschaktning tillåtas under kablarna. Vid återfyllnad ska kabeln/fjärrvärmeledningen/fiberkabeln skyddsfyllas och markeringsband/söktråd återställas.

Jordborrning, vertikalborrning, neddrivning av spont, jordankare och liknande får inte utföras närmare än en meter från elkabel/fjärrvärmeledning/fiberkabel, om man inte har frilagt dessa för att förvissa sig om deras exakta läge.

Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning

Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under eller i närheten av luftledning, ska överenskommelse träffas med Bodens Energi Nät om nödvändiga åtgärder.

Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller:

  • Två meter i sid- och höjdled vid lågspänningsledningar 400V
  • Fyra meter i sid- och höjdled vid ledningar med 20kV spänning