Klimatbokslut

Bodens Energis verksamhet minskar klimatpåverkan!

Klimatbokslut

I klimatbokslutet studeras Bodens Energis totala nettoklimatpåverkan i samhället. Detta innebär att alla utsläpp från företagets egna verksamheter finns med tillsammans med de utsläpp som företaget indirekt genom sin verksamhet orsakar eller undviker i företagets omgivning.

Bodens Energi genomför Klimatbokslut vartannat år, det senaste togs fram 2022. Boksluten har tagits fram av Profu AB i samarbete med Bodens Energi.

Ett klimatbokslut beskriver hur Bodens Energis egen verksamhet har en direkt klimatpåverkan, genom exempelvis våra transporter och förbränning av bränslen. Samtidigt har den en indirekt klimatpåverkan genom att andra utsläpp (indirekt tillförda utsläpp) sker på annan plats eller undviks tack vare vår verksamhet (indirekt undvikna utsläpp).

Att ge kunder och övriga intressenter kunskap om företagets övergripande klimatpåverkan i samhället är betydelsefullt, speciellt när Bodens Energis produkter och tjänster jämförs mot andra möjliga alternativ. Dessutom är Klimatbokslutet ett verktyg för hur vi inom vår verksamhet kan bidra till att minska klimatpåverkan.

Avfall som bränsle

Visst vore det bättre om vi inte eldade avfallet utan istället återvann materialen? Jo, självklart. Men allt är inte konstruerat eller av den kvalitet som krävs för att återvinnas som nytt material. Att ta vara på energin i avfallet är ett smart sätt att hushålla med resurser. Samtidigt är det viktigt att förebygga avfall och återvinna material är viktigt, men det står inte i motsats till att vi tar hand om det brännbara avfall som blir över på bästa sätt.

Alternativet till förbränning är deponi

Om Bodens Energi valde bort avfall som bränsle och istället övergick till rena biobränslen skulle våra skorstensutsläpp minska. Bra? Jo, men problemet kvarstår. Avfallet försvinner inte bara för att vi väljer att inte elda det. Var tar det vägen? Jo, de 160 000 ton avfall vi behandlar per år går till andra anläggningar i Sverige. I Sverige importerar vi brännbart avfall från främst Storbritannien, avfall som annars skulle hamna på deponi. Konsekvensen är att svenska anläggningar skulle minska importen med 160 000 ton och att samma mängd avfall skulle hamna på deponier. Vid deponi bildas växthusgasen metan.

Sammanfattning

Det senaste klimatbokslutet visar att under 2022 bidrog Bodens Energi totalt till en direkt klimatpåverkan motsvarande 16 800 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Att klimatpåverkan från Bodens Energis verksamhet inte är större beror på att beräkningarna även tar hänsyn till hur Bodens Energis verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande nyttigheter som produceras av Bodens Energi och som efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el och avfallsbehandling, kommer att efterfrågas oavsett om Bodens Energi finns eller inte.