Skadeanmälan elnät

Om något har skadats på grund av störningar i elnätet kan du som kund ha rätt till skadeersättning. Innan du fyller i din skadeanmälan längst ner, läser du följande information.

Information innan du gör en skadeanmälan

I första hand vänder du dig till ditt försäkringsbolag, för reglering av skadan inom ramen för gällande försäkringsvillkor.

I annat fall kan du göra en skadeanmälan till oss, Bodens Energi Nät AB. Har du vid skadetillfället även drabbats av ett långt elavbrott, kan erhållen avbrottsersättning helt eller delvis täcka skadan och då avräknas från den ev. ersättning som din skadeanmälan kan ge. Läs mer om avbrottsersättning här.

Skador på grund av elavbrott

Ett elavbrott kan jämföras med att man slår på och av sin elektroniska utrustning i hemmet. Det ska all utrustning klara utan att gå sönder. En av de vanligaste följderna vid ett längre elavbrott är förstörd mat i kyl och frys och har du varit utan el i över 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning. Avbrottsersättningen är till för att täcka denna typ av skador. 

Skador med anledning av felaktig elkvalité

Felaktig elkvalité är när du har el till din anläggning men drabbas av andra störningar i elleveransen, till exempel onormal spänning. Elektronisk utrustning i hemmet ska normalt klara av spänningsvariationer. Trots det kan det hända att utrustning går sönder. Har felet inträffat i elnätet kan du ha rätt till skadeersättning från oss. Ersättning för denna typ av skador regleras i elsäkerhetslagen. Om du har rätt till ersättning från oss avräknas 3 500 kr i enlighet med Elsäkerhetslagen, utöver det åldersavdrag som beror på hur gammal den skadade utrustningen är. För att rätten till ersättning inte ska gå förlorad behöver du göra en skadeanmälan inom tre år från det att skadan inträffade.

Skador på grund av annan yttre påverkan

Ibland blir det materiella skador när vi eller annan extern part utför arbeten på eller intill elnätet. Som exempel kan en jordvärmeslang plöjas av eller ett staket skadas. Anmäl egendomsskadan till ditt försäkringsbolag som reglerar skadan inom ramen för gällande försäkringsvillkor.

Speciellt för näringsidkare

Rätten till ersättning för näringsidkare omfattar aldrig ren förmögenhetsskada som till exempel utebliven vinst på grund av produktionsstopp. Det är även näringsidkaren som ska kunna visa att skadan uppkommit genom vår vårdslöshet eller försummelse. Mer information om vad som gäller kan läsas i Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 (rev). I normala fall ska näringsidkare vända sig till sitt försäkringsbolag, normalt ingår skador till följd av exempelvis elavbrott eller fel på grund av hög spänning. Kontakta ert försäkringsbolag för information.

Skadeanmälan

För att vi ska kunna handlägga ärendet måste du skicka in ett så bra underlag som möjligt. Fyll i formuläret skadeanmälan samt bifoga styrkande dokument och intyg. Se dokumentationskrav nedan.

Dokumentationskrav

När du ansöker om skadeersättning är det viktigt att du förklarar vilken skada du drabbats av och vilket belopp du yrkar ersättning för. Skadad utrustning värderas utifrån marknadsvärdet dagen som skadan uppstod. Du behöver bifoga styrkande dokument och intyg som visar din skada. Exempel på styrkande dokument kan vara foton av skadad egendom, kvitto, faktura och intyg. Exempel på intyg kan vara ett skriftligt utlåtande från en reparatör som beskriver vad som hänt med egendomen och vad det kostar att åtgärda. Det kan även vara ett brev från ditt försäkringsbolag där de beskriver vad ni kommit överens om, detta ska alltid bifogas. För skadad utrustning eller egendom som är placerad i ledningsgatan måste du kunna uppvisa att du fått godkännande av oss att ha detta i ledningsgatan.

 

Skadeanmälan formulär

Skadeanmälan formulär

Kund

Vid företag

Anläggning

Om annan adress än ovan

Uppgifter om händelsen

Datum och klockslag
Uppge ålder och uppskattat marknadsvärde för det du söker ersättning för
Beskriv utförligt
Exempelvis kvitton, foton, faktura, intyg

Uppgifter om ersättning

Totalbelopp
Ange bank, clearing- och kontonummer


Namn på den som fyllt i denna skadeanmälan