Så vill Bodens Energi bidra till klimatomställningen genom koldioxidavskiljning

Tidigare i år fick Bodens Energi ett beviljat anslag från Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet. Anslaget innebar att Bodens Energi kunde initiera en förstudie för att utreda vilken teknik som skulle passa bäst för att etablera en fullskalig anläggning för avskiljning av koldioxid vid kraftvärmeverket. Syftet är att på sikt minska klimatpåverkan genom att uppnå ca 100 000 ton negativa CO2-utsläpp per år.

För att bidra till den globala omställningen utreder nu Bodens Energi huruvida de kan avskilja koldioxiden från pannans rökgaser och hur koldioxiden kan omhändertas för att inte hamna i atmosfären. För att generera el och värme uppstår koldioxid som en biprodukt som måste hanteras för att den inte ska bidra till klimatpåverkan. Tekniken för att hantera detta finns redan idag men det skiljer sig från anläggning till anläggning, vilket innebär att man behöver undersöka respektive anläggnings unika förutsättningar. Bodens Energi hoppas på att kunna bidra till netto-noll-utsläpp för den fossila delen av avfallsförbränningen och att generera negativa utsläpp från det avfall som är av biogent ursprung.

Bodens Energi eldar idag väldigt små mängder fossila bränslen men eftersom företaget omhändertar avfall så kan det innehålla material av fossilt ursprung som inte kan nyttiggöras på annat sätt än genom just energiåtervinning. Den största andelen av den energi som utvinns ur avfallet är förnybar.

Det beviljade anslaget från Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet möjliggör nu en pågående förstudie som projektleds av Sigholm, konsulter inom energibranschen och specifikt fjärrvärme och Captimise, konsulter inom CCS-teknik. Projektet ska vara klart i februari 2022 där förstudien förväntas resultera i de olika teknikval som passar bäst för Bodens Energis anläggning där avskiljningstekniken väljs ut efter anläggningens platsspecifika förutsättningar. Det man behöver undersöka närmare är bland annat rökgasegenskaper, tillgång till energi, tillgängliga ytor och driftsförhållanden. Förstudien inkluderar även att söka realistiska samarbetsmöjligheter som har identifierats genom löpande samverkan med relevanta aktörer samt framtagna scenarier för en hållbar affärsmodell som ligger i linje med Bodens Energis långsiktiga strategi och mål. En slutlig del i förstudien innebär att identifiera möjliga logistik- och transportlösningar från avskiljning av koldioxid till och med transport till hamn eller motsvarande samt en framtagen riskanalys och kostnadsberäkning längs hela logistikkedjan fram till koldioxidens slutdestination där den kan lagras permanent.

Om CCS bedöms vara realistiskt genomförbart uppskattas projektet på sikt kunna leda till att cirka 100 000 ton biogen koldioxid avskiljs och lagras varje år. I nästa fas kommer då en tidplan tas fram, vilket kan innebära fördjupade studier och förberedelser och framtagande av material inför upphandlings- och miljötillståndsprocesser. Därefter kan även förhandling och avtal med eventuella samarbetspartners ingå, parallellt med fortsatt affärsutveckling, som inkluderar utveckling av interna processer hos Bodens Energi. I interna processer ingår till exempel att ta fram produktstruktur, identifiera nödvändig organisationsutveckling, kartlägga påverkan och krav på interna stödtjänster och förvaltning av produktportföljen.

Boden ligger i en region i framkant med många aktuella företagsetableringar. Det är samtidigt en region med utmaningar inom transport då Boden ligger långt ifrån många platser som är viktiga för koldioxidlagringen. Bodens Energis kraftvärmeverk skiljer sig från andra anläggningar som har varit i fokus i liknande svenska genomförbarhetsstudier, både genom att koldioxidutsläppen är förhållandevis små och genom att avståndet till möjliga CCS-kluster, dvs. samling av aktörer inom samma geografiska område med gemensamma intressen inom CCS-frågor, och kända platser för koldioxidlagring är stort.

- Som energibolag har vi ett samhällsansvar som innefattar ett miljö- och hållbarhetsansvar. Vi behöver nu kunskap om hur koldioxid kan fångas in för att sedan mellanlagras och slutförvaras för att bidra till minskade mängder koldioxid i atmosfären. Förstudien kommer vägleda oss i om det går att göra på ett sätt som är ekonomiskt hållbart, säger initiativtagaren Hans Stålnacke, vd Bodens Energi.

Hur går tekniken till?

Koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage) är en vital del i klimatomställningen och det globala energisystemet. Det är en teknik och innebär att koldioxid fångas in från pannans rökgaser och omvandlas till flytande form för att därefter lagras på avsedda platser under havsbotten där den inte orsakar skada.

  1. Koldioxiden fångas in och avskiljs från övriga rökgaser. Det här sker med hjälp av kemiska reaktioner eller membran.
  2. Koldioxiden behöver sedan komprimeras för att minska i volym. Det här görs med hjälp av en kraftig trycksättning. Därefter kan koldioxiden transporteras till en lagringsplats via tåg, fartyg eller rör.
  3. I det sista skedet pumpas den komprimerade koldioxiden ner i berggrunden eller under havsbotten för en permanent lagring. Idag finns olika geografiska alternativ som man kollar på men det gäller främst Nordsjön och Östersjön.

Illustration över hela Bodens Energis energiåtervinning: