Mer exakt mätning ska minska utsläppen

Från och med januari 2023 mäter vi utsläppet av fossila andelen koldioxid i rökgaserna från vårt kraftvärmeverk. Det här innebär att vi numer utgår från faktiska siffror istället för Naturvårdsverkets schablon.

Även om energiåtervinningen i Bodens Energis kraftvärmeverk är ett hygieniskt och miljömässigt bra sätt att behandla det avfall som inte kan eller bör hanteras med någon annan metod, innebär förbränningsprocessen att det frigörs koldioxid. Vi har alltid mätt våra koldioxidutsläpp men fram till 2023 har vi utgått från Naturvårdsverkets schablon när vi beräknat den fossila andelen koldioxid. Alltså den andel koldioxid som kommer från förbränning av exempelvis plast och olja.

– Det här gör att vi får en faktiskt insikt om våra utsläpp och att vi i förlängningen kan följa upp dem på ett helt annat sätt, säger Tommy Vikström, bränslechef på Bodens Energi.

Det absolut viktigaste för Bodens Energi är att hela tiden arbeta för att minska den egna miljöpåverkan. Och de nya mätningarna går helt i linje med de höga krav och de strikta miljötillstånd som vi arbetar utifrån.

– Under 2023 var den fossila andelen koldioxid 44 procent. En förväntad nivå där största delen av utsläppen kommer från energiåtervining av plast i restavfallet.

– Vår förhoppning är alltid att ligga lite under den schablon, eller det snitt, som Naturvårdsverket tar fram. Vi gör det vi kan från vårt håll, sedan handlar det mycket
om utsorteringen av plastförpackningar. Ju bättre våra kunder blir på att sortera plastförpackningar desto finare siffror kommer vi att få, samtidigt som kunderna
bidrar till att minska mängden ny plast som produceras, säger Tommy Vikström.

Den mätmetod som används innebär att rökgasprovtagare har installerats på alla tre avfallspannor. En 25 liter stor påse fylls kontinuerligt med rökgaser och byts ut första vardagen varje månad. Rökgasprovet skickas sedan till ett laboratorium i Florida för en så kallad kol 14-analys. Genom den får man fram hur stor del fossil koldioxid som rökgaserna faktiskt innehåller.

– Vi ser fram emot att följa utvecklingen och hoppas att det här kan bli en morot för både oss och våra kunder, säger Tommy Vikström.