Energiaktörer och riksdagsledamöter möts för hållbar elförsörjning

Tillsammans med energiaktörer och riksdagsledamöter har Bodens Energi genomfört ett samverkansmöte för att fokusera på strategier för att säkerställa en hållbar och effektiv elförsörjning i Norrbotten.

Under mötet diskuterades flera nyckelfrågor som påverkar elförsörjningen i regionen. Bland dessa framkom:

Lagar och regler: En noggrann genomgång av befintliga och potentiella lagar som påverkar elförsörjningen i Norrbotten. Detta inkluderade även diskussioner om eventuella lagändringar för att stödja den gröna omställningen.

Grön omställning: En analys av nödvändiga förändringar för att underlätta den gröna omställningen inom elförsörjningen. Deltagarna delade sina synpunkter på hur man kan främja användningen av förnybara energikällor och minska beroendet av fossila bränslen.

Investeringar: En utforskning av nuvarande och framtida investeringsmöjligheter inom elförsörjning. Diskussionen kretsade kring hur man kan främja investeringar i hållbara och innovativa energiprojekt.

Utmaningar och möjligheter: En noggrann översikt över de utmaningar och möjligheter som särskilt bör beaktas inom elförsörjningssektorn i Norrbotten. Detta inkluderade även strategier för att hantera potentiella hinder och maximera möjligheterna.

Samarbete: En diskussion om möjligheterna till samarbete för att säkra tillgången till el, både nu och i framtiden. Deltagarna undersökte även specifika områden där ökat samarbete skulle kunna vara särskilt gynnsamt för att stärka elförsörjningen.

Vid dialogmötet deltog representanter från olika energiföretag, inklusive Bodens Energi, Piteå Energi och Vattenfall, samt norrbottniska riksdagsledamöter från Socialdemokraterna. Syftet med mötet var att diskutera olika energifrågor och samarbeta för att främja hållbar utveckling i regionen.

Under mötet erbjöds också möjligheten att besöka Bodens Energis kraftvärmeverk. En guidad tur arrangerades för att ge deltagarna en inblick i hur processen för avfallsförbränning fungerar samt att visa hur Bodens Energi aktivt arbetar för att främja en mer hållbar framtid. Denna praktiska erfarenhet syftade till att öka förståelsen för företagets miljövänliga arbete och främja en öppen dialog kring hållbar energiproduktion.

Bodens Energi är stolta över att vara en lokal kraft med ansvar för framtiden och ser fram emot fortsatt samarbete med både energiaktörer och politiska representanter för att säkra en hållbar elförsörjning i Norrbotten.