Avfallsdeklaration

Fyll i en avfallsdeklaration per avfall. Efter vi har mottagit avfallsdeklarationen avgör vi om avfallet är lämpligt för vår produktionsanläggning och förenligt med våra tillstånd. Om vi kan omhänderta avfallet skickar vi en offert samt anvisningar gällande leverans.

Avfallsdeklaration

Avfallsproducent

Här anges det företag/ort där avfallet uppkommit. Enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063) måste den som bedriver verksamhet där avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas föra anteckningar om varifrån avfallet kommer.

Fakturamottagare

Ange det företag som ska betala.

Specifikation

EWC-kod (avfallskod) Enligt avfallsförordningen ska allt avfall ges en avfallskod. Avfallskoden anger typ av avfall och i vilken process avfallet uppkommit. En EWC-kod består av 6 siffor med ev. en asterisk (*) på slutet om avfallet är farligt. Exempel: 01 03 04*
Beskriv så noggrant du kan vad avfallet består av. Beskrivning av avfallet ligger till grund för vår bedömning om avfallet, i första hand, är lämpligt för vår produktionsanläggning samt förenligt med våra tillstånd och, i andra hand, vilken typ av hantering/förbehandling materialet kräver innan det energiåtervinns. En deklaration ska endast omfatta ett avfallsslag. Även låga halter kan påverka vår bedömning. Bifoga varuinformationsblad, skyddsblad eller annan dokumentation om det finns.
Ange om det finns någon särskild anledning till att produkten blivit avfall, t.ex. att den är för gammal, har stelnat eller på annat sätt blivit oanvändbar.


Ange vilka farliga egenskaper avfallet har. Är det klassat enligt arbetarskyddstyrelsens författningssamling hygieniska gränsvärden (AFS 2000:3) i någon av grupperna A-E så markera det och ange grupp (i fältet AFS-grupp nedan). Om avfallet är reaktivt, ange vad det reagerar vid kontakt med.


Om ämnet är brandfarligt, ange flampunkt i antal grader celsius. Exempel: 45
Om ämnet har lågt pH-värde, ange det här. Exempel: 2,0
Om ämnet har högt pH-värde, ange det här. Exempel: 8,5


Om avfallet är reaktivt, ange vad det reagerar med vid kontakt.
Ange askhalt som antal procent.
Ange fukthalt som antal procent.
Ange enegiinnehåll som antal MWh/ton.

Innehåll

Om du känner till några specifika komponenter (t.ex. vatten, organisk förening, halogener, alkalimetaller, svavel etc.) och eventuellt halter av dessa så fyll i det här. Exempel: Ämne Värde Enhet Hg 200 mg/kg Klor 5 %

Mängd och emballage

Ange hur stor mängd avfall som finns totalt och hur stor mängd som kommer att skickas per leverans. Det räcker med ungefärliga mängder. Kommer leverans ske i någon form av emballage så ange typ av emballage och ungefärligt antal. Om avfallet inte levereras i emballage så ange annan typ av transport ex. container.

Transport

Om du vet vilken transportör du tänker anlita så kan du fylla i det här.

Övrig information

Här fyller du i om du har någon övrig information som kan vara viktig för oss att veta.

Varuinfo/övriga bilagor

Lägg till ev. bilagor.

Avfallsdeklarant

Här lämnar du som fyllt i denna deklaration dina kontaktuppgifter.