Frågor & svar ledningsanvisning

Vem ansvarar för utsättningsmarkeringarna?

Det är alltid du som kund som har ansvar att underhålla/förstärka utsättningsmarkeringarna under grävtiden. Om extra utsättning behöver göras för att markeringar växt eller regnat bort, debiteras du som kund för utsättningskostnad.

 

Vad gäller vid schakter?

Maskinschakter eller kabelplöjningar får inte utföras närmare än en meter från utmärkt kabel/fjärrvärmeledning. Brytning av asfalt får göras maskinellt.

Vid friläggning av befintlig kabel/fjärrvärmeledning/optokabel måste grävning närmare än en meter göras manuellt (handgrävning). När kabeln/fjärrvärmeledningen/optokabeln har frilagts och är väl synlig, får maskin användas med stor försiktighet intill en halv meter från kabeln/fjärrvärmeledningen/optokabeln. Vid djupa schakt kan maskinschaktning tillåtas under kablarna. Vid återfyllnad skall kabeln/fjärrvärmeledningen/optokabeln skyddsfyllas och markeringsband/söktråd återställas.

Jordborrning, vertikalborrning, neddrivning av spont, jordankare och liknande får inte utföras närmare än en meter från kabel/fjärrvärmeledning, om man inte har frilagt dessa för att förvissa sig om deras exakta läge.

 

Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning

Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under eller i närheten av luftledning, ska överenskommelse träffas med Bodens Energi Nät om nödvändiga åtgärder.

Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller:

  • Två meter i sid- och höjdled vid lågspänningsledningar 400V
  • Fyra meter i sid- och höjdled vid ledningar med 20kV spänning

 

Felanmälan

Om en kabel eller luftledning, trots all försiktighet, blir skadad ska detta omedelbart anmälas till oss på 0921-583 00.

OBS! Skadad kabel, luftledning eller jordlina får inte vidröras då de kan utgöra livsfara.

Den som i samband med markarbeten orsakat skada på vår egendom, är skyldig att ersätta oss för samtliga av skadan orsakade kostnader.