Finansiell information

Resultaträkning – koncernen

2020-01-01 - 2020-12-31 

2019-01-01-2019-12-31

BELOPP I TKR 

Not

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

454 409 

483 023 

Aktiverat arbete för egen räkning 

4 370 

3 890

Övriga rörelseintäkter 

15 563 

21 495

474 342

508 408 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

-125 663 

- 160 765 

Övriga externa kostnader 

-91 437 

-102 391 

Personalkostnader 

-72 324 

-74 288 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

-108 048 

-91 154 

Övriga rörelsekostnader 

-436 

-4 539 

Andel i intresseföretags resultat 

2 646 

-1 562 

Rörelseresultat 

79 080 

73 709 

Resultat från finansiella poster 

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

131 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 

386 

356 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

-5 833 

-5 270 

Resultat efter finansiella poster 

73 764 

68 795 

Koncernbidrag 

-19 800 

-19 850 

Resultat före skatt 

53 964 

48 945 

Skatt på årets resultat 

-12 057 

-9 758 

Årets resultat 

41 907 

39 187 

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 

41 379 

39 167 

Minoritetsintresse 

528 

20 

Balansräkning - koncernen

2020-12-31 

2019-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för IT-system 

919 

1 272 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 

samt liknande rättigheter 

4 719 

-

Goodwill 

600 

800 

6 238 

2 072 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

213 892 

194 020 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

1 269 294 

1 287 863 

Inventarier, verktyg och installationer 

41 671 

45 806 

Pågående nyanläggningar och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar 

15 974 

76 277 

1 540 831 

1 603 966 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i intresseföretag 

1 606 

-

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

25 

25 

Uppskjuten skattefordran 

196 

1 631 

221 

Summa anläggningstillgångar 

1 548 700 

1 606 259 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 

8 932 

7 535 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

46 469 

49 611 

Fordringar hos moderföretag 

122 313 

119 376 

Fordringar hos intresseföretag 

-

112 

Skattefordringar 

332 

9 497 

Elcertifikat och utsläppsrätter 

12 003 

12 178 

Övriga fordringar 

316 

546 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

41 444 

43 473 

222 877 

234 793 

Kassa och bank 

13 546 

12 804 

Summa omsättningstillgångar 

245 355 

255 132 

SUMMA TILLGÅNGAR 

1 794 055 

1 861 391 

Balansräkning - koncernen

2020-12-31 

2019-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital 

5 000 

5 000 

Annat eget kapital inkl årets resultat 

695 370 

653 991 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 

700 370 

658 991 

Minoritetsintressen 

1 994 

1 466 

Summa eget kapital 

702 364 

660 457 

Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 

138 774 

138 478 

Övriga avsättningar 

965 

138 774 

139 443 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut 

673 681 

782 766

673 681 

782 766 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

98 335 

54 175 

Förskott från kunder 

1 366 

800 

Leverantörsskulder 

29 750 

82 187 

Skulder till koncernföretag 

19 784 

1 685 

Skatteskulder 

416 

Övriga kortfristiga skulder 

62 839 

73 007 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

67 162 

66 455 

279 236 

278 725 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1 794 055 

1 861 391 

Kassaflödesanalys – koncernen

2020-12-31 

2019-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

73 766 

68 795 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 

131 615 

96 205 

205 381 

165 000 

Betald skatt 

-2 797 

-14 580 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

202 584 

150 420 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 

-1 397 

3 183 

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 

198 

125 431 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 

-40 626 

-18 544 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

160 759 

260 490 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 

-1 323 

-40 

Förvärv av materiella anläggningstillångar 

-74 033 

-186 316 

Avyttring av materiella anläggningstillångar 

64 

558 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

-75 292 

-185 798 

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 

-

1 000 

Amortering av låneskulder 

-60 750 

-40 250 

Lämnade koncernbidrag 

-19 800 

-19 850 

Utbetald utdelning till andelar utan bestämmande inflytande 

-2 670 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

84 725 

-65 791 

Årets kassaflöde 

742 

8 901 

Likvida medel vid årets början 

12 804 

3 903 

Likvida medel vid årets slut 

13 546 

12 804

Resultaträkning - moderföretag

2020-01-01 - 2020-12-31 

2019-01-01-2019-12-31

BELOPP I TKR 

Not

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

350 873 

393 677 

Aktiverat arbete för egen räkning 

-

-

Övriga rörelseintäkter 

19 680 

21 124 

370 553 

414 801 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

-110 951 

-145 519 

Övriga externa kostnader 

-81 818 

-89 725 

Personalkostnader 

-49 895 

-48 589 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

-88 459 

-71 181 

Övriga rörelsekostnader 

-385 

-4 515 

Rörelseresultat 

39 045 

55 272

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i koncernföretag 

-896 

Resultat från andelar i intresseföretag 

2 296 

-802 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

131 

-

Ränteintäkter och liknande resultatposter 

701 

572 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

-5 725 

-5 185 

Resultat efter finansiella poster 

36 448 

 

48 961 

Bokslutsdispositioner 

-30 427 

Koncernbidrag 

-19 800 

-19 850 

Resultat före skatt 

16 648 

-1 316 

 

Skatt på årets resultat 

-3 900 

-18 

Årets resultat 

12 748 

-1 334 

 

Balansräkning - moderföretag

2020-12-31 

2019-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 

4 719 

-

4 719 

-

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

213 401 

193 529 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

929 459 

979 670 

Inventarier, verktyg och installationer

31 565

36 316

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 

2 841 

50 310 

1 177 266 

1 259 825 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

30 970 

30 970 

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 

32 750 

32 000 

Andelar i intresseföretag 

2 560 

264 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

25 

25 

66 305 

63 259 

Summa anläggningstillgångar 

1 248 290 

1 323 084 

Omsättningstillgångar

7 426 

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 

8 932

7 426

8 932 

7 426 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

44 299 

49 625 

Fordringar hos moderföretag 

120 901 

117 795 

Fordringar hos intresseföretag 

112

Skattefordringar 

5 744 

9 497 

Elcertifikat och utsläppsrätter 

12 003 

12 178 

Övriga fordringar 

184 

199 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

21 041 

22 821 

204 172 

212 227 

Kassa och bank 

13 546 

11 289 

Summa omsättningstillgångar 

226 650 

230 942 

SUMMA TILLGÅNGAR 

1 474 940 

1 554 026

Balansräkning - moderföretag

2020-12-31 

2019-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (50 aktier) 

5000

5000

Reservfond 

1000

1 000 

6000

6 000 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 

110 192 

111 527 

Årets resultat 

12 748 

-1 334 

122 940 

110 193 

Summa eget kapital 

128 940 

116 193

Obeskattade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar 

441 556 

441 556 

Periodiseringsfonder 

36 861 

36 861 

478 417 

478 417 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut 

639 500 

743 500 

639 500 

743 500 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

94 000 

50 000 

Förskott från kunder 

1 366 

800 

Leverantörsskulder 

20 443 

68 755 

Skulder till koncernföretag 

55 124 

34 544 

Övriga kortfristiga skulder 

27 782 

34 560 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

29 368 

27 257 

228 083 

215 916 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1 474 940 

1 554 026 

Kassaflödesanalys - moderföretag

2020-12-31 

2019-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

36 448 

48 960 

Justeringar för poster som inte

ingår i kassaflödet, m m 

112 430

77 220

148 878 

126 180 

Betald skatt 

-148 

-14 268 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

148 730 

111 912 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 

-1 506 

-100 

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 

4 285 

124 716 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 

-31 817 

-29 257 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

119 692 

207 271 

Investeringsverksamheten 

Lämnade aktieägartillskott 

-2 670 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 

-1 323 

Förvärv av materiella anläggningstillångar 

-35 567 

-136 919 

Avyttring av materiella anläggningstillångar 

-

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 

-446 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

-36 885 

-140 035 

Finansieringsverksamheten 

Lämnade lån 

-750 

Amortering av låneskulder 

-60 000 

-40 000 

Lämnade koncernbidrag 

-19 800 

-19 850 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

-80 550 

-59 850 

Årets kassaflöde 

2 257 

7 386 

Likvida medel vid årets början 

11 289 

3 903 

Likvida medel vid årets slut 

13 546 

11 289