Det sociala ansvaret

Arbetsmiljö och hälsa är en viktig och högt prioriterad fråga. Ingen ska skada sig på sin arbetsplats.

Det sociala ansvaret

Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljö och hälsa är en viktig och högst prioriterad fråga. Ingen ska skada sig på sin arbetsplats. Eftersom Bodens Energi handhar både värme och högspänning innebär det att medarbetarna måste vara riskmedvetna.

För att kunna förbättra och arbeta förebyggande rapporteras riskobservationer och tillbud. Under 2021 har 38 (74) riskobservationer, 19 (22) tillbud och 9 (5) olycksfall rapporterats.

Hos Bodens Energi, liksom i samhället i stort, har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Genom att erbjuda åtgärder tidigt vid sjukfrånvaro hoppas bolaget kunna påverka frånvarons längd och omfattning. Därför erbjuds: 

  • Hälsokartläggning 
  • Hälsoundersökning vartannat år 
  • Friskvårdsanläggning och omklädningsrum 
  • Friskvårdsbidrag 
  • Möjlighet till bidrag för att delta i olika motionslopp 
  • Hearts & mind undersökningar

Framtida kompetensförsörjning

För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen genomförs ett antal aktiviteter. En målsättning, förutom för att säkra framtida arbetskraft, är att kunna visa upp verksamheten till gymnasieungdomar för att väcka kännedomen om vilken spännande och utvecklande bransch samt vilka karriärmöjligheter som finns hos oss. Sommarjobb erbjuds årligen till ett 20-tal ungdomar. Gymnasieungdomar som inriktat sig mot el- och energibranschen erbjuds praktik. 

Trygga medarbetare ger en framgångsrik arbetsplats 

En medarbetarpolicy som har tagits fram tillsammans med all personal, där läggs fokus på vilken miljö vi tillsammans vill arbeta för. Genom dialog, insyn och inflytande skapas ett klimat som bidrar till att öka engagemanget i verksamheten. Detta sker bland annat genom månatliga dialogmöten, arbetsplatsträffar och uppföljning av mål och resultat.

I utvecklingssamtalen finns möjlighet för alla medarbetare till en fördjupad dialog med sin chef i frågor som är väsentliga för verksamheten och medarbetaren. Arbetsmiljön mäts veckovis genom systemet Winningtemp som därigenom ger en aktuell bild av arbetsmiljön och hur medarbetarna mår varje vecka. Detta ger tidiga signaler, både positiva och negativa, som möjliggör ett snabbt agerande.

 

Samhällsengagemang  och sponsring

Bodens Energi vill bidra till en positiv utveckling i regionen, genom samhällsengagemang och sponsring som ska leda till stärkta relationer med kunder, anställda och omvärlden.

Syftet är även att öka kännedomen och kunskapen om Bodens Energi samt ta hänsyn till mångfald samt stärka varumärket och positionen som en viktig samhällsaktör. Sponsringen ska också vara en del av att profilera företaget som en attraktiv arbetsgivare.

Vi är otroligt stolta över att vara med och bidra till ungdomsverksamheter i kommunen, bland annat igenom ett engagemang i Bodens ridklubb, Sävast Ski Team, Trångfors IF, Hornskroken IF, Boden Hockey, Boden Handboll, Boden City FC, CK Sävast och Bodens BBK.

Under sommaren 2021 bidrog Bodens Energi till Popup-sommar i Boden, med bland annat guidade cykelturer på elcykel, konserter och Edeforsakademien.

Dessutom är stöttas UF-företag med hållbara affärsidéer.