Finansiell information

Resultaträkning – koncernen

2021-01-01 - 2021-12-31 

2020-01-01-2020-12-31

BELOPP I TKR 

Not

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

562 541

454 409

Aktiverat arbete för egen räkning 

5 841

4 370

Övriga rörelseintäkter 

21 453

15 563

589 835

474 342

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

-163 757

-125 663

Övriga externa kostnader 

-121 231

-91 437

Personalkostnader 

-78 997

-72 324

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

-107 682

-108 048

Övriga rörelsekostnader 

-1 221

-436

Andel i intresseföretags resultat 

-

2 646

Rörelseresultat 

116 947

79 080

Resultat från finansiella poster 

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

-

131

Ränteintäkter och liknande resultatposter 

530

386

Räntekostnader och liknande resultatposter 

-6 353

-5 833

Resultat efter finansiella poster 

111 124

73 764

Koncernbidrag 

-42 000

-19 800

Resultat före skatt 

69 124

53 964

Skatt på årets resultat 

-10 856

-12 057

Årets resultat 

58 268

41 907

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 

55 626

41 379

Minoritetsintresse 

2 642

528

Balansräkning - koncernen

2021-12-31 

2020-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för IT-system 

813

919

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 

samt liknande rättigheter 

4 076

4 719

Goodwill 

400

600

5 289

6 238

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

202 703

213 892

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

1 255 229

1 269 294

Inventarier, verktyg och installationer 

41 412

41 671

Pågående nyanläggningar och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar 

35 097

15 974

1 534 441

1 540 831

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i intresseföretag 

-

1 606

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

25 

25 

Uppskjuten skattefordran 

3 157

-

3 182

1 631

Summa anläggningstillgångar 

1 542 912

1 548 700

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 

7 131

8 932

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

59 536

46 469

Fordringar hos moderföretag 

102 622

122 313

Skattefordringar 

-

332

Elcertifikat och utsläppsrätter 

25 662

12 003

Övriga fordringar 

11 120

316

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

52 449

41 444

251 389

222 877

Kassa och bank 

20 434

13 546

Summa omsättningstillgångar 

278 954

245 355

SUMMA TILLGÅNGAR 

1 821 866

1 794 055

Balansräkning - koncernen

2021-12-31 

2020-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital 

5 000 

5 000 

Annat eget kapital inkl årets resultat 

751 949

695 370

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 

756 949

700 370

Minoritetsintressen 

4 636

1 994

Summa eget kapital 

761 585

702 364

Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 

142 536

138 774

142 536

138 774

Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut 

617 027

673 681

Övriga långfristiga skulder

17 600

-

634 627

673 681

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

50 654

98 335

Förskott från kunder 

4 456

1 366

Leverantörsskulder 

65 528

29 750

Skulder till koncernföretag 

43 780

19 784

Skatteskulder 

3 572

-

Övriga kortfristiga skulder 

65 791

62 839

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

49 337

67 162

283 118

279 236

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1 821 866

1 794 055

Kassaflödesanalys – koncernen

2021-12-31 

2020-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

111 124

73 766

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 

108 543

131 615

219 667

205 381

Betald skatt 

-6 349

-2 797

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

213 318

202 584

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 

1 801

-1 397

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 

-28 844

198

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 

47 991

-40 626

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

234 266

160 759

Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 

-

-1 323

Förvärv av materiella anläggningstillångar 

-101 212

-74 033

Avyttring av materiella anläggningstillångar 

10

64

Avyttring av finansiella anläggningstillångar

2 560

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

-98 642

-75 292

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 

17 600

-

Amortering av låneskulder 

-100 000

-60 750

Amortering av leasingskuld

-4 336

-4 175

Lämnade koncernbidrag 

-42 000

-19 800

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

-128 736

-84 725

Årets kassaflöde 

6 888

742

Likvida medel vid årets början 

13 546

12 804

Likvida medel vid årets slut 

20 434

13 546

Resultaträkning - moderföretag

2021-01-01 - 2021-12-31 

2020-01-01-2020-12-31

BELOPP I TKR 

Not

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

428 057

350 873

Övriga rörelseintäkter 

25 806

19 680

453 863

370 553

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

-144 068

-110 951

Övriga externa kostnader 

-107 061

-81 818

Personalkostnader 

-53 869

-49 895

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

-86 833

-88 459

Övriga rörelsekostnader 

-1 106

-385

Rörelseresultat 

60 926

39 045

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i koncernföretag 

2 296

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

-

131

Ränteintäkter och liknande resultatposter 

992

701

Räntekostnader och liknande resultatposter 

-6 232

-5 725

Resultat efter finansiella poster 

55 686

36 448

Bokslutsdispositioner 

-2 888

-

Koncernbidrag 

-42 000

-19 800

Resultat före skatt 

10 798

16 648

Skatt på årets resultat 

-961

-3 900

Årets resultat 

9 837

12 748

Balansräkning - moderföretag

2021-12-31 

2020-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 

4 076

4 719

4 076

4 719

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

202 212

213 401

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

876 302

929 459

Inventarier, verktyg och installationer

30 084

31 565

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 

1 448

2 841

1 110 046

1 177 266

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

29 820

30 970

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 

59 150

32 750

Andelar i intresseföretag 

-

2 560

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

25 

25 

Uppskjuten skattefordran

786

-

89 781

66 305

Summa anläggningstillgångar 

1 203 903

1 248 290

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 

7 131

8 932

7 131

8 932

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

53 035

44 299

Fordringar hos moderföretag 

102 158

120 901

Fordringar hos intresseföretag 

-

Skattefordringar 

7 880

5 744

Elcertifikat och utsläppsrätter 

25 662

12 003

Övriga fordringar 

1 426

184

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

32 156

21 041

222 317

204 172

Kassa och bank 

20 434

13 546

Summa omsättningstillgångar 

249 882

226 650

SUMMA TILLGÅNGAR 

1 453 785

1 474 940

Balansräkning - moderföretag

2021-12-31 

2020-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (50 aktier) 

5000

5000

Reservfond 

1000

1 000 

6000

6 000 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 

124 125

110 192

Årets resultat 

9 837

12 748

133 962

122 940

Summa eget kapital 

139 962

128 940

Obeskattade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar 

441 556

441 556

Periodiseringsfonder 

39 966

36 861

481 522

478 417

Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut 

588 500

639 500

588 500

639 500

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

45 000

94 000

Förskott från kunder 

4 456

1 366

Leverantörsskulder 

51 683

20 443

Skulder till koncernföretag 

72 059

55 124

Övriga kortfristiga skulder 

44 334

27 782

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

26 269

29 368

243 801

228 083

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1 453 785

1 474 940

Kassaflödesanalys - moderföretag

2021-12-31 

2020-12-31 

BELOPP I TKR 

NOT 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

55 686

36 448

Justeringar för poster som inte

ingår i kassaflödet, m m 

88 941

112 430

144 627

148 878

Betald skatt 

-3 920

-148

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

140 707

148 730

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 

1 801

-1 506

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 

-16 011

4 285

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 

64 718

-31 817

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

191 215

119 692

Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 

-

-1 323

Förvärv av materiella anläggningstillångar 

-19 647

-35 567

Avyttring av materiella anläggningstillångar 

10

5

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 

3 710

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

-15 927

-36 885

Finansieringsverksamheten 

Lämnade lån 

-26 400

-750

Amortering av låneskulder 

-100 000

-60 000

Lämnade koncernbidrag 

-42 000

-19 800

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

-168 400

-80 550

Årets kassaflöde 

6 888

2 257

Likvida medel vid årets början 

13 546

11 289

Likvida medel vid årets slut 

20 434

13 546