Vi arbetar för miljö och hållbarhet på Bodens Energi

Vår miljöpolicy

Bodens Energi skall på ett systematiskt- och långsiktigt sätt sträva efter att kontinuerligt förbättra sina miljöprestanda och skall kunna redovisa effekterna av vidtagna åtgärder.

Vi skall bedriva vår verksamhet med så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt. Vi utgår från följande övergripande dokument och principer:

  • FN:s Agenda 2030
  • Sveriges klimatmål
  • Boden kommuns strategiska plan
  • Lagar och föreskrifter beskrivna i miljöbalken
  • Bodens Energi:s färdplan hållbarhet

För att kontrollera att vårt arbete inom miljö-och klimatområdet utförs enligt ovanstående riktlinjer, skall koncernen och samtliga affärsområden (AO) årligen ta fram mätbara mål med tillhörande aktiviteter på 1- och 5 års sikt. Dessa skall följas upp regelbundet.

Vi redovisar utfallet av vårt miljö- och klimatarbete i vår årliga hållbarhetsredovisning men även i det klimatbokslut vi genomför vartannat år. Dessa dokument och redovisningar skall vara tillgängliga för allmänheten. Tillgång till dessa skall finnas på vår publika hemsida.

Vår affärsplan skall innehålla mål och riktlinjer för vårt miljöarbete och skall gås igenom och uppdateras årligen.

Vi skall utbilda chefer- och medarbetare avseende vårt hållbarhetsarbete där miljöarbetet är en viktig hörnsten. Utbildningarna skall upprepas med regelbundenhet. Minst vartannat år.