Det sociala ansvaret

Arbetsmiljö och hälsa är en viktig och högt prioriterad fråga. Ingen ska skada sig på sin arbetsplats.

Det sociala ansvaret

Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljö och hälsa är en viktig och högt prioriterad fråga. Ingen ska skada sig på sin arbetsplats. Eftersom Bodens Energi arbetar med höga tryck och höga temperaturer, kemikalier och högspänning innebär det att medarbetarna måste vara riskmedvetna och väl utbildade i att hantera de olika riskmomenten. 

För att kunna förbättra och arbeta förebyggande rapporteras riskobservationer och tillbud. Risk- och tillbudsobservationer har ökat jämfört med tidigare år, men behöver öka ytterligare. Under 2020 har 74 riskobservationer, 22 tillbud och 5 olycksfall rapporterats. Endast ett olycksfall resulterade i frånvaro. 

Hos Bodens Energi, liksom i samhället i stort, har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Genom att erbjuda åtgärder tidigt vid sjukfrånvaro hoppas bolaget kunna påverka frånvarons längd och omfattning. Därför erbjuds: 

  • Hälsokartläggning 
  • Hälsoundersökning vartannat år 
  • Friskvårdsanläggning och omklädningsrum 
  • Friskvårdsbidrag 
  • Möjlighet till bidrag för att delta i olika motionslopp 
  • Hearts & mind undersökningar 

Framtida kompetensförsörjning

För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen genomförs ett antal aktiviteter. En målsättning, förutom för att säkra framtida arbetskraft, är att kunna visa upp verksamheten till gymnasieungdomar för att väcka kännedomen om vilken spännande och utvecklande bransch samt vilka karriärmöjligheter som finns hos oss. Sommarjobb erbjuds årligen till ett 20- tal ungdomar. Gymnasieungdomar som inriktat sig mot el- och energibranschen erbjuds praktik. Under 2020 har tre studenter från både YH- och gymnasieutbildningar gjort praktik hos Bodens Energi, två av dessa har erbjudits anställning efter praktikens avslut. 

Trygga medarbetare ger en framgångsrik arbetsplats 

En medarbetarpolicy har tagits fram tillsammans med all personal, med fokus på vilken miljö vi tillsammans vill arbeta för. Genom dialog, insyn och inflytande skapas ett klimat som bidrar till att öka engagemanget i verksamheten. Detta sker bland annat genom månatliga dialogmöten, arbetsplatsträffar och uppföljning av mål och resultat. 

I utvecklingssamtalen finns möjlighet för alla medarbetare till en fördjupad dialog med sin chef i frågor som är väsentliga för verksamheten och medarbetaren. Arbetsmiljön mäts veckovis genom systemet Winningtemp som därigenom ger en aktuell bild av arbetsmiljön och hur medarbetarna mår varje vecka. Detta ger tidiga signaler, både positiva och negativa, som möjliggör ett snabbt agerande. 

 

Samhällsengagemang  och sponsring

Bodens Energi vill bidra till en positiv utveckling i regionen, genom samhällsengagemang och sponsring som ska leda till stärkta relationer med kunder, anställda och omvärlden. 

Syftet är även att öka kännedomen och kunskapen om Bodens Energi, ta hänsyn till mångfald och stärka varumärket och positionen som en viktig samhällsaktör. Sponsringen ska också vara en del av att profilera företaget som en attraktiv arbetsgivare. 

Vi är otroligt stolta över att vara med och bidra till ungdomsverksamheter i kommunen, bland annat genom engagemang i Bodens ridklubb, Sävast Ski Team, Trångfors IF, Hornskroken IF, Boden Hockey, Boden Handboll och Bodens BBK. 

Under sommaren 2020 bidrog Bodens Energi till Popup-sommar i Boden, med bland annat guidade cykelturer på elcykel, hoppborg i centrala staden och coronasäkra konserter. 

Dessutom stöttar Bodens Energi UF-företag med hållbara affärsidéer. 

 

Antikorruption 

Som en del av Bodens kommunkoncern, gäller ägarens riktlinjer och regler. I det ISO-certifierade ledningssystemet för kvalitet och miljö finns de riktlinjer och rutiner som våra anställda behöver i det dagliga arbetet. Under 2021 kommer alla medarbetare att utbildas i antikorruption och medarbetare som misstänker oegentligheter uppmanas kontakta sin närmsta chef.