Hållbarhet för Bodens Energi

För Bodens Energi handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten långsiktigt ansvarsfullt och utveckla nya lösningar med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv – samtidigt som vi tar till vara på och stärker de värden som skapas inom verksamheten.

Miljö

Framtidens hållbara samhälle kräver mer cirkulära affärsmodeller där energibolag, medborgare och politiker behöver samverka. Syftet är att minska det moderna samhällets klimatpåverkan och skapa hållbara principer för bland annat produktion och distribution av energi. 

Bodens Energi jobbar hårt för att vara en drivande kraft och bidra till att skapa den hållbara kommunen Boden. Kraftvärmeverket medverkar till det genom den kollektiva och storskaliga principen där många skorstenar ersätts med en gemensam. Med en produktionsanläggning som omvandlar energin i det avfall som samhället skapat, återförs energin till våra kunder i form av el och värme – det benämns återvunnen energi. 

Utöver den el- och värmeenergi som återvinns från avfall äger Bodens Energi även sex mindre vattenkraftverk som lokalproducerar förnybar el som täcker årsbehovet för drygt 1 300 villor. 

Bodens Energi arbetar målmedvetet med att minska den egna förbrukningen av el och vatten i verksamheten. Tydliga mål sätts för att minska mängden askor och emissioner till luft, till exempel kväveoxider där utsläppen årligen minskar genom avancerad reningsteknik. 

Genom att erbjuda Bodensarna lösningar för laddning av klimatsmarta el- och laddhybridfordon möjliggörs en minskning av fossilbränsledrivna fordon. Under 2019 påbörjades utbyggnaden av laddinfrastruktur i Boden och till slutet av 2021 förväntas drygt 70 nya laddpunkter vara installerade i kommunen. Sedan 2020 kan Bodens Energi, i samarbete med Svea Solar, även erbjuda företag och privatpersoner solelsanläggningar. 

Den el som solelsägaren producerar utöver eget behov, köps upp för leverans in på det lokala elnätet till marknadsmässiga villkor. 

Bodens Energi har ställt om inköpen till fossildrivna fordon, med undantag för större fordon där marknaden i dagsläget inte kan erbjuda eldrivna alternativ eller biodisel. Det innebär att de fordon som köps in från och med 2021 kommer drivas på el eller biodisel. Under 2021 ska förbrukningen av fossila drivmedel minska med 10% för att gradvis fortsätta minska under den närmaste 5-årsperioden. 2026 kommer inga av bolagets fordon drivas med fossila bränslen. 

Under 2021 inleds även resan mot ett helt koldioxidfritt kraftvärmeverk. Uppstarten sker genom en utredning av hur infångning samt lagring av koldioxid skulle kunna implementeras i Boden. Denna resa kommer ta många år att genomföra – men siktet är inställt på en fossilfri framtid. 

Vårt kretslopp 

100% återvunnen energi 

1. Avfallet från den gröna tunnan åker raka vägen till värmeverket. Genom att sortera rätt och återbruka det som fortfarande är användbart bidrar du till en renare kommun. 

2. Energin i avfallet omvandlas till el och värme i kraftvärmeverket och det farliga avfallet om uppstår tar vi hand om. 

3. Energi från kraftvärmeverket blir till el och värme. 

4. Elen och värmen levereras till våra kunder så att vi kan kolla på tv, koka kaffe och värma våra hus. 

Klimatbokslutet ger kunskap

Ett forskningsbaserat utökat klimatbokslut genomförs vart annat år för att närmare granska klimateffekterna av energisystemet. Syftet är att få kunskap om vilka konsekvenserna blir i ett större perspektiv vid förändringar i det lokala energisystemet, så att det inte ger klimatpåverkan globalt. Klimatbokslutet för 2020 blir tillgängligt under våren 2021. 

Totalt bidrog Bodens Energi till att 81 500 ton koldioxidekvivalenter (CO2e)1 inte släpptes ut under 2018. 

Att så pass stora utsläpp undviks beror på att beräkningarna även tar hänsyn till hur Bodens Energis verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande nyttigheter som produceras av Bodens Energi och som efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el och avfallsbehandling kommer att efterfrågas oavsett om Bodens Energi finns eller inte. 

Alternativ produktion av dessa nyttigheter kommer också att ge upphov till en klimatpåverkan. Att de totala utsläppen blir lägre med Bodens Energis verksamheter innebär att företaget producerade de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än den alternativa produktionen skulle ha gjort under 2018. 

Bodens Energi har genomfört två klimatbokslut; 2016 och 2018. Boksluten har tagits fram med hjälp av det forskningsbaserade konsultföretaget Profu AB. 2020 års klimatbokslut kommer att offentliggöras under Q2 2021 

Att ge kunder och övriga intressenter kunskap om företagets övergripande klimatpåverkan i samhället är betydelsefullt, speciellt när Bodens Energis produkter och tjänster jämförs mot andra möjliga alternativ. 

 

För Bodens Energi innebär ekologisk hållbarhet att vi: 

 • Återvinner energi från avfall och omvandlar denna till samhällsnyttig el- och värme 
 • Minskar vår klimatpåverkan och utsläpp till luft från produktion av el- och värme 
 • Producerar förnybar och återvunnen el 
 • Minskar vår egen energikonsumtion och hjälper våra kunder att minska sin energikonsumtion 
 • Minskar vår materialanvändning och vårt avfall 
 • Övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen i våra fordon 
 • Minskar användningen av farliga ämnen 

 

Hållbart ställningstagande

Bodens Energis verksamhet lämnar ett ekologiskt avtryck som bolaget aktivt arbetar för att reducera, samtidigt som ansvar tas.

 

För bolaget innebär det att hållbarhetsarbetet ska: 

 • vara integrerat i all vår verksamhet, vara målstyrd och ge konkreta resultat 
 • involvera medarbetare genom kompetenshöjande insatser 
 • driva utvecklingen av våra produkter och tjänster i en hållbar riktning 
 • kommuniceras löpande för att visa de värden som skapats 
 • redovisas, följas upp och förbättras löpande med tydliga nyckeltal 
 • medverka i att driva utvecklingen inom energibranschen, både för våra kunder och samhället i stort men också för att utveckla vår verksamhet och affär