Nya strategiska vägval tar sikte på en fossilfri framtid

”Det gör mig stolt att vi under det bitvis utmanande året 2020 lyckats ta stora och viktiga steg för att bidra till en fossilfri framtid”

Nya strategiska vägval tar sikte på en fossilfri framtid

VD:N HAR ORDET. Redan innan Covid-19 hade Bodens Energi riktningen klar: att vara en lokal kraft som är med och formar framtiden i Boden och i Norrbotten. Genom att kroka arm med andra aktörer för att göra gott, lokalt såväl som regionalt och globalt, fortsätter bolaget resan mot framtiden med siktet inställt på att erbjuda hållbara, effektiva och prisvärda energilösningar. 

–Det gör mig stolt att vi under det bitvis utmanande året 2020 lyckats ta stora och viktiga steg för att bidra till en fossilfri framtid, berättar Hans Stålnacke, VD på Bodens Energi. 

Han fortsätter:

–Konkret innebär det bland annat att alla produkter som Bodens Energi säljer från och med hösten 2020, el såväl som värme, är antingen förnybara eller återvinningsbara. Syftet är att hjälpa våra kunder att göra bra miljöval - det ska kort sagt vara lätt att göra rätt. 

Agenda 2030 visar vägen

Bolagets hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. 

– Agenda 2030 hjälper oss att fokusera på de stora utmaningarna som världens länder och ledare har identifierat som prioriterade. Sedan omsätter vi dessa till actions för hur vi kan vara med och bidra utifrån vår verksamhet och våra förutsättningar. Det är egentligen inte svårare än så. Kraften finns i att vara del i något större och gemensamt globalt, säger Hans. 

Positivt resultat

2020 gör Bodens Energi ett positivt resultat på 74 miljoner kronor efter finansiella kostnader. 

–Det fina resultatet som Bodens Energi gör är en förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna driva en hållbar utveckling. Inte minst socialt i vårt lokalsamhälle. De senaste 2 åren har vi totalt gett tillbaka cirka 40 miljoner kronor till kommunen. Bolaget bidrar genom koncernbidrag och egen sponsring med cirka 6 miljoner kronor årligen till föreningslivet i Boden, med fokus på att främja jämlikhet och mångfald inom både idrott och kultur. Det är oerhört viktigt för oss att vara med och stötta lokalsamhället där vi verkar, säger Hans.

Investeringar under året

Under året som gått har Bodens Energis dotterbolag Bodens Energi Nät fortsatt att investera i sitt elnät. Det handlar om förbättringar i syfte att motverka avbrott och därmed öka tryggheten för alla kunder. Bodens Energi har även investerat i laddinfrastruktur för elbilar, exempelvis i parkeringshus i centrala Boden, på Boden Business Park och i samverkan med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det är ett smidigt och användarvänligt laddkoncept med betallösning inbyggt. Hemmaladdare för privat bruk finns också som en del av erbjudandet. 

–Dessutom har vi inlett en satsning på solel och erbjuder koncept och lösningar som har tagits emot mycket positivt av våra kunder, berättar Hans. 

Framöver står bolaget även inför stora investeringar med fokus på framtiden, där resan mot en koldioxidfri värmeproduktion genom CCS, Carbon Capture and Storage, har påbörjats. 

–CSS är en lång resa som kommer kräva stora utredningsinsatser avseende teknikval, distribution, lagring, tillståndsfrågor men även möjligheterna till extern finansiering och EU stöd. Enkelt förklarat handlar det om att fånga in och lagra den koldioxid som finns i värmeverkets rökgaser. Ambitionen är att Bodens Energi ska vara helt koldioxidfria inom 10 år. 

En annan viktig satsning är att Bodens Energi under kommande år byter ut cirka 17 000 elmätare i Boden. Med den nya generationens smarta elmätare 

När det gäller social hållbarhet internt, har Bodens Energi under året börjat mäta medarbetanöjdhet digitalt på veckobasis. Det innebär att HR och ledning får löpande feedback från medarbetare och därigenom kan agera snabbare med insatser och förbättringsåtgärder där det behövs. 

COVID-19:s påverkan på verksamheten

Pandemin har drabbat även Bodens Energi. Under året har bolaget genomfört flera risk-och kontinuitetsplaner i syfte att säkerställa den samhällskritiska funktion som är Bodens Energis ansvar. 

–Med hjälp av digitaliseringens möjligheter säkerställde vi i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att alla de medarbetare som hade möjlighet kunde arbeta hemifrån. Tidigt under pandemin införde Bodens Energi även förbud mot externa besök på samtliga enheter, allt för att inte få in smitta i verksamheten. I skrivande stund, i början av april 2021, gäller detta fortfarande. Vi har även på olika sätt hjälpt och stöttat särskilt utsatta företagskunder som drabbats hårdare finansiellt än oss själva i och med pandemin, berättar Hans. 

Han fortsätter: 

–Som lite kuriosa kan jag berätta att vi även bidrar med samhällsnytta genom att hjälpa Region Norrbotten att oskadliggöra Coronasmittat avfall från vården. Konkret går det till så att vi i vårt värmeverk har skapat en riskavfallslinje med högsta säkerhet, 100% automatiserad, vilket innebär att inga medarbetare kommer i kontakt med avfallet. 

LOKALPRODUCERAD EL & VÄRME 

Bodens Energis verksamhet som energibolag är unik i Norrbotten, då man både producerar säljer och distribuerar el och värme. Under året har bolaget tagit viktiga beslut om en strategisk inriktning med fokus på hållbarhet. Det innebär, som berättades inledningsvis, att alla bolagets elhandelsprodukter är antingen förnybara eller återvinningsbara. 2020 är också första gången som Bodens Energi gör en hållbarhetsredovisning. 

–Det är ett naturligt steg för bolaget med tanke på de utmaningar vi står inför globalt och med tanke på de strategiska vägval vi valt att göra, med siktet inställt på en fossilfri framtid. Hållbarhetsredovisningen är ett viktigt komplement till det klimatbokslut som vi gör vartannat år, berättar Hans. 

NORRBOTTNINGARNAS ELHANDELSBOLAG 

Ambitionen framåt är tydlig och utgår även den från ett hållbart ställningstagande: Bodens Energi flyttar fram positionerna och vill finnas till för alla norrbottningar som länets lokala elhandelsbolag. 

–Vi är det enda energibolaget i Norrbotten med egen förnybar och återvinningsbar elproduktion. Framåt ser vi att Bodens Energi verkar i hela länet. Vi vill hjälpa norrbottningen att handla långsiktigt hållbart. Det är genom att jobba smart tillsammans som vi tar gemensamt ansvar för framtiden, avslutar Hans Stålnacke, VD på Bodens Energi.