Hållbarhet för Bodens Energi

För Bodens Energi handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten långsiktigt ansvarsfullt och utveckla nya lösningar med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv - samtidigt som verksamheten och dess värden stärks och tas till vara.

Miljö

Bolagets hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten, med ansvar för hela värdekedjan. Alla i bolaget, ägare och ledning såväl som medarbetare och leverantörer, involveras för nå uppsatta mål.

Atmosfärens koldioxidhalt har ökat kraftigt sedan förindustriell tid, och en klimatkris föreligger. De höga växthusgashalterna har fått jordens medeltemperatur att höjas med över en grad Celsius. Vid COP26, FN:s klimatmöte i Glasgow blev framgångarna att länder uppmuntras att skärpa sina klimatmål redan under 2022 och att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025 och att fossila bränslens roll i klimatomställningen för första gången omnämns.

Konsekvenserna syns kontinuerligt i Sverige, i Europa och i världen. Alla behöver hjälpas åt att minska utsläppen, och på Bodens Energi har beslut fattats att aktivt bidra till ett mer hållbart Boden och därmed en mer hållbar jord.

Framtidens hållbara samhälle kräver mer cirkulära affärsmodeller där såväl energibolag, kunder/samhällsmedborgare och politiker behöver samverka i syfte att minska det moderna samhällets klimatpåverkan och för att skapa cirkulära och hållbara principer för bland annat produktion och distribution av energi. Bodens Energi jobbar hårt för att vara en drivande kraft för att skapa den hållbara staden Boden. Kraftvärmeverket bidrar till det genom den kollektiva och storskaliga principen att många skorstenar ersätts med en gemensam. En produktionsanläggning som omvandlar energin i det avfall som samhället skapar och vill bli av med till samhällsnyttig el- och värme. En gemensam anläggning som med en toppmodern rökgas och vattenreningsteknik renar luften och vattnet i Boden från skadliga ämnen och partiklar.

Bodens energisystem utmärker sig på många sätt, för att det på ett sätt som på få andra platser lyckas ta vara på samhällets spill och restprodukter; så kallad återvunnen energi. Utöver den el- och värmeenergi som återvinns från avfall äger Bodens Energi även sex mindre vattenkraftverk, där lokalproduceras förnybar el som täcker årsbehovet för drygt 1 300 villor.

Bodens Energi arbetar målmedvetet med att minska den egna förbrukningen av el och vatten i verksamheten. Tydliga mål sätts för att minska mängden askor och emissioner till luft, till exempel kväveoxider där utsläppen årligen minskar genom avancerad reningsteknik.

Genom att erbjuda Bodensarna lösningar för laddning av klimatsmarta el- och laddhybridfordon så möjliggörs en minskning av fossilbränsledrivna fordon. Under 2019 påbörjades utbyggnaden av laddinfrastruktur i Boden, och i slutet av 2021 hade ytterligare cirka 40 laddpunkter installerats i kommunen. Sedan 2020 kan Bodens Energi även erbjuda företag och privatpersoner solelsanläggningar, i samarbete med Svea Solar. Den el som solelsägaren producerar utöver eget behov, köps upp för leverans in på det lokala elnätet till marknadsmässiga villkor.

Fossilfria 2033 

Under 2021 inleddes även resan mot det helt koldioxidfria kraftvärmeverket, uppstarten skedde genom att starta en utredning av hur infångning samt lagring av koldioxid skulle kunna implementeras i Boden. Projektet har letts av Sigholm, ett teknikkonsultföretag tillsammans med Captimise, ett bolag specialiserat på infångningsteknik gällande koldioxid. Det är en resa som kommer att ta många år men under 2021 satte Bodens Energi ned foten och har nu satt ett mål att vara fossilfria senast 2033.

På sikt så räknar bolaget med att ställa om den egna fordonsflottan. El- och laddhybrider där det är möjligt och tyngre fordon kommer sluta använda fossila bränslen till förmån för biodiesel, till exempel HVO.

Ett forskningsbaserat utökat klimatbokslut genomförs vart annat år för att närmare granska klimateffekterna av energisystemet. Syftet är att få kunskap om vilka konsekvenserna blir i ett större perspektiv vid förändringar i det lokala energisystemet, så att det inte ger klimatpåverkan globalt.

Klimatbokslutet för 2020 blev tillgängligt under våren 2021.

För Bodens Energi innebär ekologisk hållbarhet att vi: 

 • Återvinner energi från avfall och omvandlar denna till samhällsnyttig el- och värme 
 • Minskar vår klimatpåverkan och utsläpp till luft från produktion av el- och värme 
 • Producerar förnybar och återvunnen el 
 • Minskar vår egen energikonsumtion och hjälper våra kunder att minska sin energikonsumtion 
 • Minskar vår materialanvändning och vårt avfall 
 • Övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen i våra fordon 
 • Minskar användningen av farliga ämnen 

Antikorruption

Som en del av Bodens kommunkoncern, så gäller ägarens riktlinjer och regler. I det ISO-certifierade ledningssystemet för kvalitet och miljö finns alla riktlinjer och rutiner som behövs för de anställda i det dagliga arbetet. På bolagets hemsida återfinns de värderingar som är riktmärket för alla anställda; att arbetet ska präglas av professionalitet, engagemang och förtroende. Under 2022 kommer alla medarbetare att utbildas i antikorruption och medarbetare som misstänker oegentligheter uppmanas kontakta sin närmsta chef.

Klimatbokslutet ger kunskap

Vartannat år genomförs ett klimatbokslut, där Bodens Energis totala nettoklimatpåverkan i samhället studeras. Detta innebär att alla utsläpp från företagets egna verksamheter finns med tillsammans med de utsläpp som företaget indirekt genom sin verksamhet orsakar eller undviker i företagets omgivning. Totalt bidrog Bodens Energi till att 87 300 ton koldioxidekvivalenter (CO2e)1 inte släpptes ut under 2020. Ett bättre värde jämfört med 2018 då 71 800 ton CO2e.

Att så pass stora utsläpp undviks beror på att beräkningarna även tar hänsyn till hur Bodens Energis verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande nyttigheter som produceras av Bodens Energi och som efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el och avfallsbehandling kommer att efterfrågas oavsett om Bodens Energi finns eller inte.

Alternativ produktion av dessa nyttigheter kommer också att ge upphov till en klimatpåverkan. Att de totala utsläppen blir lägre med Bodens Energis verksamheter innebär att företaget producerade de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än den alternativa produktionen skulle ha gjort under 2020.

Bodens Energi har genomfört tre klimatbokslut; 2016, 2018 och 2020. Boksluten har tagits fram med hjälp av det forskningsbaserade konsultföretaget Profu AB.

Att ge kunder och övriga intressenter kunskap om företagets övergripande klimatpåverkan i samhället är betydelsefullt, speciellt när Bodens Energis produkter och tjänster jämförs mot andra möjliga alternativ.

Hållbarhetsfärdplan

1. Ekologi

Hållbar utveckling handlar om en helhetssyn av samhällsutvecklingen där hänsyn till ekologiska förutsättningar förenas med en god ekonomisk, social och kulturell utveckling.

För att Bodens Energis verksamhet ska vara långsiktigt hållbar måste alla delar, inklusive det ekonomiska, förhålla sig väl inom ramen för jordens biologiska kapacitet. Det är också i den här dimensionen som vi hittar de underliggande ramverken Agenda 2030, klimatavtalet samt de planetära gränserna. Med utgångspunkt i dessa ramverk och de ekologiska aspekterna sätts riktningen för hållbarhetsarbetet, som utgår från var påverkan och de bästa förutsättningarna till att göra skillnad finns.

2. Energiåtervinning

Samhället producerar enorma mängder avfall världen över. Inte allt avfall kan återvinnas utan hamnar antingen på deponi eller energiåtervinns. Vid deponi bildas metan- och växthusgaser som sprids i naturen. Vid energiåtervinning blir avfallet till el och värme.

Bodens Energi energiåtervinner och producerar värme och el. Det är en viktig del av bolagets hållbara bidrag till omvärlden.

Totalt bidrog Bodens Energi till att 87 300 ton koldioxidekvivalenter (CO2e)1 inte släpptes ut under 2020. Ett bättre värde jämfört med 2018 då 71 800 ton CO2e.

3. Samhällsansvar

Bolaget tar inte bara ansvar för egen verksamhet utan också för påverkan på människor, miljön och samhället i stort. Bodens Energi fyller en viktig roll i det lokala samhället och det är en självklarhet att verka för att vara en god samhällsaktör som aktivt är med och bidrar i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

4. Samverkan

Världens omställning mot en hållbar framtid är redan i full gång och alla måste hjälpas åt för att skapa en mer hållbar värld. En viktig hörnsten i detta arbete handlar för om samverkan.

Tillsammans med ägaren, leverantörer och samverkanspartners arbetar bolaget för att nå större effekt och engagera fler i omvärlden för att nå uppsatta mål. Fossilfritt Sveriges färdplan för fossilfri uppvärmning är ett exempel på hur samverkan sker för att driva utvecklingen i samhället, liksom Avfall Sveriges projekt Backcasting - hur når Sverige fossilfri energiåtervinning. Bodens Energi har dessutom deltagit i Ash-projekt med Luleå tekniska universitet, samt ett projekt gällande joniska vätskor, även det med Luleå tekniska universitet.

Hållbart ställningstagande

Bodens Energis verksamhet lämnar ett ekologiskt avtryck som bolaget aktivt arbetar för att reducera, samtidigt som ansvar tas.

För bolaget innebär det att hållbarhetsarbetet ska: 

 • Vara integrerat i all vår verksamhet, vara målstyrd och ge konkreta resultat 
 • Involvera medarbetare genom kompetenshöjande insatser 
 • Driva utvecklingen av våra produkter och tjänster i en hållbar riktning 
 • Kommuniceras löpande för att visa de värden som skapats 
 • Redovisas, följas upp och förbättras löpande med tydliga nyckeltal 
 • Medverka i att driva utvecklingen inom energibranschen, både för våra kunder och samhället i stort men också för att utveckla vår verksamhet och affär