Bodens Energi har siktet inställt på att vara en drivkraft i klimatomställningen.

Inte bara lokalt i Boden, utan även i regionen och i Sverige.

Bodens Energi har siktet inställt på att vara en drivkraft i klimatomställningen.

VD:N HAR ORDET. Efterfrågan på el, särskilt förnybar el, fortsätter öka. Det finns en direkt koppling till att allt fler företag och industrier i regionen ställer om med siktet på en fossilfri verksamhet. Dessutom tillkommer alla planerade nyetableringar för bland annat produktion av fossilfritt stål. Sveriges samlade behov av el förväntas öka från dagens 140 TWh/år till cirka 300 TWh/år fram till 2040.

Detta ställer naturligtvis stora krav på att elnätet byggs ut i samma takt, samtidigt som man behöver säkerställa att elen alltid kommer fram till de platser och orter där behovet finns.

- Bodens Energi har siktet inställt på att vara en drivkraft i klimatomställningen.

Inte bara lokalt i Boden, utan även i regionen och i Sverige.


Några exempel på vad Bodens Energi gör:

• Vi säljer enbart förnybar eller återvunnen el
• Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp av kväveoxider till luft
• Vi arbetar med att minska vår interna förbrukning av driftel samt processvatten
• Våra verksamhetsfordon körs numera på förnybara bränslen – HVO, alternativt el
• Vi bygger ut laddinfrastrukturen i kommunen för att möjliggöra för medborgarna att byta till laddbara fordon
• Vi har startat en förstudie tillsammans med Captimise och Sigholm Tech för att undersöka hur vi kan fånga in
koldioxiden från våra rökgaser

Bodens Energi strävar mot att vara socialt- och ekonomiskt hållbara

Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen och sysselsätter idag drygt 100 medarbetare.

Dessutom skapar vi sysselsättning lokalt för entreprenörer och underleverantörer i samband med de investeringar vi årligen gör i våra kraftvärme- samt elanläggningar.

Det är viktigt för oss på Bodens Energi att engagera oss i lokalsamhället. Exempelvis är vi en av de största sponsorerna i kommunen för att stödja ett rikt, varierande förenings- och kulturliv. I samband med detta har vi även förvärvat namnet Bodens Energi Arena, där målsättningen är att vi som bolag aktivt ska bidra till att skapa en naturlig mötesplats med variation och bredd för bodensare i alla åldrar.

Värme leder vägen till det positiva resultatet

2021 redovisar moderbolaget Bodens Energi AB ett positivt rörelseresultat på 61 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ger oss en lönsamhet i verksamheten på 5,5 procent vilket ligger nära målet 6 procent.

Sett till våra affärsområden, har Värme gått väldigt bra, vilket beror på en rad olika samverkande faktorer:

• Vi drabbades inte av den kraftiga kostnadsökningen för utsläppsrätter då vi köpte hela årsbehovet av utsläppsrätter 2021 redan under våren 2020.
• Elpriset på den nordiska elmarknaden Nord Pool var stigande under hela året. Det gav oss ett bättre resultat än budgeterat för den el vi själva producerar i minikraftverk samt vid vårt kraftvärmeverk. Vi säljer all el vi producerar till den nordiska elbörsen.
• Vi har lyckats justera mottagningsavgifterna för det avfall vi tar emot från de flesta kommuner i Norrbotten, vilket har inneburit att vi i stora delar fått kompensation för den avfallsförbränningsskatt som infördes 2020.
• Vi har genom ett 3-årigt förbättringsprogram med fokus på förebyggande underhåll lyckats reducera antalet störningar samt dyrbara haverier vid Kraftvärmeverket. Det har även bidragit till att den fossila oljan i princip har fasats ut helt. Den behöver numer endast användas som startolja, i stället för värmeproduktion under perioder av haverier/störningar.

Den volatila elmarknaden med stundvis väldigt höga elpriser har även fått negativa konsekvenser. Vår elhandel, det vill säga det affärsområde som köper in och vidareförsäljer förnybar el till våra slutkunder, har gått med förlust. På grund av komplexiteten med att prissäkra fastprisavtal i en kraftigt stigande samt volatil marknad uppgår Elhandels resultat till minus 5 miljoner kronor.

Det gångna året har Bodens Energis vattenkraftsverksamhet varit gynnsam. Till största delen beror detta på högre elpriser än budgeterat, men även på en högre produktion än förväntat. Vi redovisar ett rörelseresultat för vattenkraften på drygt 6 miljoner kronor och en produktion av förnybar el på ca 23 GWh.

Omvärldens påverkar

Priset på EU/ETS utsläppsrätter har ökat 150 procent under 2021 och förutspås fortsätta öka de kommande åren. Prisökningarna har påverkats av den geopolitiska instabiliteten i Europa: Rysslands krig mot Ukraina med efterföljande sanktioner och därmed hot om strypta leveranser av naturgas från Ryssland till Västeuropa.

Utöver det har marknaden varit föremål för spekulativa affärer från hedgefonder som sett kostnadsökningarna som en möjlighet att göra klipp. Men dessa faktorer till trots måste vi inse att kostnaderna för att släppa ut koldioxid kommer vara höga framöver. Det är också den enskilt största utmaningen för Bodens Energi, då vi årligen behöver köpa ca 60 000 ton utsläppsrätter.

Svenska Kraftnät har tagit beslut om att investera 8 miljarder kronor i elområde SE 1 (Norrbotten och Västerbotten) för att frigöra kapacitet för att kunna ta emot 4 000 MW ny elproduktion samt 5 000 MW för ökad förbrukning. Beskedet är välkommet. Bara i Boden kommer H2Green Steel-etableringen kräva 1 800 MW. Svenska Kraftnät ska dessutom halvera ledtiderna för genomförandeprojekten.

Våra tjänster ger mervärden till kund

På energitjänstesidan har Bodens Energi tagit fram ett koncept för service- och underhåll av kundernas undercentraler. Vi kallar produkten för Värmehjälpen.

Efterfrågan har varit stor och sedan lanseringen under Skördemässan i augusti 2021 har drygt 110 kunder tecknat avtal.

Försäljningen av laddare för elfordon fortsätter uppåt.

Ett 40-tal laddpunkter har installerats under 2021 och vi förväntar oss en fortsatt stark efterfrågan. Även för solaffären ser vi en större efterfrågan, dock har det inte slagit igenom lika mycket som i södra delarna av Sverige.

Sammanfattningsvis fortsätter Bodens Energi resan mot att bli det hållbara energibolaget.

Med en ambition om att vara helt fossilfria senast 2033. Våra strategiska inriktningar de kommande 10 åren är tre:

Vi skall vara ekologiskt hållbara
Vi skall vara socialt hållbara
Vi skall vara ekonomiskt hållbara

Du kan kort och gott räkna med att Bodens Energifortsätter vara en lokal kraft som tar ansvar för framtiden.

Hans Stålnacke
VD Bodens Energi AB