Finansiell information

Resultaträkning – koncernen

BELOPP I TKR 

Not

2022-01-01 - 2022-12-31 

2021-01-01-2021-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

632 494

562 541

Aktiverat arbete för egen räkning 

7 369

5 841

Övriga rörelseintäkter 

29 805

21 453

669 668

589 835

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

-210 019

-163 757

Övriga externa kostnader 

-144 184

-121 231

Personalkostnader 

-83 307

-78 997

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

-108 601

-107 682

Övriga rörelsekostnader 

-1 812

-1 221

Rörelseresultat 

121 745

116 947

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 

956

530

Räntekostnader och liknande resultatposter 

-8 139

-6 353

Resultat efter finansiella poster 

114 562

111 124

Koncernbidrag 

-42 000

-42 000

Resultat före skatt 

72 562

69 124

Skatt på årets resultat 

-14 730

-10 856

Årets resultat 

57 832

58 268

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 

56 019

55 626

Minoritetsintresse 

1 813

2 642

Balansräkning - koncernen

BELOPP I TKR 

NOT 

2022-12-31 

2021-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för IT-system 

408

813

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 

samt liknande rättigheter 

3 432

4 076

Goodwill 

200

400

4 040

5 289

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

195 097

202 703

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

1 255 234

1 255 229

Inventarier, verktyg och installationer 

41 382

41 412

Pågående nyanläggningar och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar 

53 609

35 097

1 545 322

1 534 441

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

25 

25 

Uppskjuten skattefordran 

486

3 157

511

3 182

Summa anläggningstillgångar 

1 549 873

1 542 912

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 

6 653

7 131

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

58 707

59 536

Fordringar hos moderföretag 

131 899

102 622

Skattefordringar 

1 123

-

Elcertifikat och utsläppsrätter 

48 250

25 662

Övriga fordringar 

7 102

11 120

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

66 936

52 449

314 017

251 389

Kassa och bank 

28 465

20 434

Summa omsättningstillgångar 

349 135

278 954

SUMMA TILLGÅNGAR 

1 899 008

1 821 866

Balansräkning - koncernen

BELOPP I TKR 

NOT

2022-12-31 

2021-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital 

5 000 

5 000 

Annat eget kapital inkl årets resultat 

808 155

751 949

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 

813 155

756 949

Minoritetsintressen 

6 450

4 636

Summa eget kapital 

819 605

761 585

Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 

144 036

142 536

144 036

142 536

Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut 

593 500

617 027

Övriga långfristiga skulder

17 600

17 600

611 100

634 627

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

68 527

50 654

Förskott från kunder 

2 475

4 456

Leverantörsskulder 

68 730

65 528

Skulder till koncernföretag 

42 957

43 780

Skatteskulder 

-

3 572

Övriga kortfristiga skulder 

87 523

65 791

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

54 055

49 337

324 267

283 118

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1 899 008

1 821 866

Kassaflödesanalys – koncernen

BELOPP I TKR 

NOT

2022-12-31 

2021-12-31 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

114 562

111 124

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 

108 052

108 543

222 614

219 667

Betald skatt 

-16 261

-6 349

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

206 353

213 318

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 

478

1 801

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 

-61 506

-28 844

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 

26 848

47 991

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

172 173

234 266

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillångar 

-119 964

-101 212

Avyttring av materiella anläggningstillångar 

1 373

10

Avyttring av finansiella anläggningstillångar

1 199

2 560

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

-117 392

-98 642

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 

-

17 600

Amortering av låneskulder 

-

-100 000

Amortering av leasingskuld

-4 750

-4 336

Lämnade koncernbidrag 

-42 000

-42 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

-46 750

-128 736

Årets kassaflöde 

8 031

6 888

Likvida medel vid årets början 

20 434

13 546

Likvida medel vid årets slut 

28 465

20 434

Resultaträkning - moderföretag

BELOPP I TKR 

NOT

2022-01-01 - 2022-12-31 

2021-01-01-2021-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

484 359

428 057

Övriga rörelseintäkter 

31 542

25 806

515 901

453 863

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

-194 374

-144 068

Övriga externa kostnader 

-126 370

-107 061

Personalkostnader 

-56 010

-53 869

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

-85 173

-86 833

Övriga rörelsekostnader 

-615

-1 106

Rörelseresultat 

53 359

60 926

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i koncernföretag 

896

-

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

-

-

Ränteintäkter och liknande resultatposter 

1 707

992

Räntekostnader och liknande resultatposter 

-8 783

-6 232

Resultat efter finansiella poster 

47 179

55 686

Bokslutsdispositioner 

5 086

-2 888

Koncernbidrag 

-24 000

-42 000

Resultat före skatt 

28 265

10 798

Skatt på årets resultat 

-5 003

-961

Årets resultat 

23 262

9 837

Balansräkning - moderföretag

BELOPP I TKR 

NOT

2021-12-31 

2020-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 

3 432

4 076

3 432

4 076

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

194 606

202 212

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

836 076

876 302

Inventarier, verktyg och installationer

31 358

30 084

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 

6 913

1 448

1 068 953

1 110 046

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

30 716

29 820

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 

59 150

59 150

Andelar i intresseföretag 

-

-

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

25 

25 

Uppskjuten skattefordran

-

786

89 891

89 781

Summa anläggningstillgångar 

1 162 276

1 203 903

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 

6 653

7 131

6 653

7 131

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

51 122

53 035

Fordringar hos moderföretag 

131 024

102 158

Fordringar hos intresseföretag 

-

Skattefordringar 

5 451

7 880

Elcertifikat och utsläppsrätter 

48 250

25 662

Övriga fordringar 

617

1 426

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

44 265

32 156

280 729

222 317

Kassa och bank 

28 465

20 434

Summa omsättningstillgångar 

315 847

249 882

SUMMA TILLGÅNGAR 

1 478 123

1 453 785

Balansräkning - moderföretag

BELOPP I TKR 

NOT

2022-12-31 

2021-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (50 aktier) 

5000

5000

Reservfond 

1000

1 000 

6000

6 000 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 

133 962

124 125

Årets resultat 

23 262

9 837

157 224

133 962

Summa eget kapital 

163 224

139 962

Obeskattade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar 

441 556

441 556

Periodiseringsfonder 

34 880

39 966

476 436

481 522

Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut 

593 500

588 500

593 500

588 500

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

40 000

45 000

Förskott från kunder 

2 475

4 456

Leverantörsskulder 

50 499

51 683

Skulder till koncernföretag 

60 967

72 059

Övriga kortfristiga skulder 

60 845

44 334

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

30 177

26 269

244 963

243 801

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1 478 123

1 453 785

Kassaflödesanalys - moderföretag

BELOPP I TKR 

NOT

2022-12-31 

2021-12-31 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

47 179

55 686

Justeringar för poster som inte

ingår i kassaflödet, m m 

84 142

88 941

131 321

144 627

Betald skatt 

-1 788

-3 920

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

129 533

140 707

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 

478

1 801

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 

-60 841

-16 011

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 

6 162

64 718

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

75 332

191 215

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillångar 

-43 446

-19 647

Avyttring av materiella anläggningstillångar 

145

10

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 

-

3 710

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

-43 301

-15 927

Finansieringsverksamheten 

Erhållna koncernbidrag

18 000

-

Lämnade lån 

-

-26 400

Amortering av låneskulder 

-

-100 000

Lämnade koncernbidrag 

-42 000

-42 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

-24 000

-168 400

Årets kassaflöde 

8 031

6 888

Likvida medel vid årets början 

20 434

13 546

Likvida medel vid årets slut 

28 465

20 434