ISO-Certifiering

”En kvalitetsstämpel för både medarbetare och kunder” – Jeanette Lundstedt

En kvalitetsstämpel för både medarbetare och kunder

Bodens Energi har i dagsläget två ISO-certifieringar som bidrar till att säkerställa kvalitet och miljöanpassning. Läs mer om våra styrkor, utmaningar och vad certifieringarna innebär i praktiken.

 

ISO står för International Organization for Standardization och är ett oberoende och internationellt standardiseringsorgan som används av företag och organisationer runt om i världen. En ISO- certifiering är ett bevis på att verksamheten uppfyller de krav som finns för den aktuella ISO-standarden.

Bodens Energi har två ISO-certifieringar: ISO 9001, en standard för kvalitetsledningssystem, och ISO 14001, en standard för miljöledningssystem.

Att arbeta utifrån ISO-standarden är ett verktyg för att skapa förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt som ger organisationen en bättre överblick och kontroll over verksamheten nar uppgifter och ansvar fördelas i organisationen. Att arbeta utifrån ett ledningssystem ger ett stöd för att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. Både ISO 9001 och ISO 14001 är viktiga standarder som bidrar till att säkerställa kvalitet och miljöanpassning, säger Jeanette Lundstedt, arbetsmiljöingenjör och kvalitetsansvarig.

 

Miljö- och kvalitetscertifiering

Miljöcertifieringen syftar till att minska bolagets miljöpåverkan och förbättra verksamhetens miljöarbete. Bodens Energi gör årligen en miljöanalys för att identifiera våra betydande miljöaspekter, vilket innebär att identifiera vilka delar eller effekter av verksamheten som har störst påverkan på miljön.

- Vi har i dagsläget tre betydande miljöaspekter där vi jobbar utifrån olika målsättningar för att minska miljöbelastningen.

Kvalitetscertifieringen syftar till att säkerställa verksamhetens kundnytta och kvalitet. Det arbetet syns till exempel i nöjd-kund-index (NKI) från 2022 där Bodens Energi jämfördes med ett 40-tal energibolag och hade högst resultat i kundnöjdhet.

- Det är ett otroligt bra resultat och betyg från våra kunder, säger Jeanette.

  

Interna och externa fördelar

Från ett kundperspektiv är den kvalitetsstämpel som en ISO-certifiering medför en stor fördel. Jeanette berättar att det även innebär fördelar internt.

- Genom att dokumenterade rutiner styr och samordnar organisationen och ger en tydlig fördelning, säkerställs att viktiga uppgifter inte glöms bort samt att företaget uppfyller lagkrav, interna krav och krav från kunder. Ledningssystemet ska vara ett stöd i vår dagliga verksamhet, förbättra våra processer och skapar ordning och reda genom målstyrning.

Certifieringarna följs regelbundet upp genom en årlig revision av en extern revisor. Då kontrolleras att verksamheten fortfarande uppfyller de krav som ställs utifrån ISO 9001 och ISO 14001. Under förra årets revision hade Bodens Energi inga avvikelser.

- Det är ett kvitto på att vi jobbar som vi ska och hela tiden arbetar med ständiga förbättringar, säger Jeanette.

 

Årlig revision

Utöver den externa revisionen görs årligen en intern revision av hela verksamheten där våra interna revisorer granskar respektive avdelning utifrån deras processer och arbetssätt.

- Det är ett sätt att göra en genomlysning av alla områden och se hur väl våra processer fungerar. Den interna revisionen blir ett slags verktyg för att upptäcka brister hos oss själva, arbeta med ständiga förbättringar samt säkerställa att vi uppfyller kraven i I50-certifieringen.

Jeanette lyfter förmågan att alltid hitta en åtgärd eller lösning, oavsett problem eller utmaning, som en styrka hos oss på Bodens Energi. Vilket alltid resulterar i förbättringar, oavsett om det handlar om kvalitet, miljö eller arbetsmiljö.

Samtidigt finns det alltid förbättringspotential inom alla områden. Under det kommande året ska Bodens Energi bland annat satsa på att förbättra vårt arbetsmiljöarbete enligt ISO-standarden för arbetsmiljö, 45001 – en certifiering vi ännu inte har, men vars arbetssätt vi vill implementera och arbeta mot.

- Vi arbetar även med ett utvecklingsarbete för vårt ledningssystem för att det ska kunna vara ett ännu bättre stöd för avdelningarnas Ett annat fokusområde är att förenkla våra interna processer och arbetssätt.