Leveranssäkert elnät

”Vi har ökat takten i förbättringsarbetet av elnätet” – Maria Berglund

Vi har ökat takten i förbättringsarbetet av elnätet

Planering på både lång och kort sikt, systematiskt och löpande underhållsarbete och ny teknik är grundbultarna i vårt arbete med att förbättra och modernisera elnätet i Boden. Maria Berglund, elnätchef på Bodens Energi, berättar mer om nuläget, framtiden och hur vi tacklar våra utmaningar.

 

Med drygt 16 700 nätanslutningar och ett elnät som sträcker sig över 227 mil tar vi på Bodens Energi arbetet med elnätet på högsta allvar. Vi jobbar löpande och systematisk med att förbättra elnätet i Boden och säkra elleveransen till våra kunder. Maria Berglund, elnätchef på Bodens Energi, berättar att den främsta utmaningen är att det finns för många områden som drabbas av återkommande och för långa strömavbrott.

- Det är flera delar av ytterområdena i Bodens kommun som har för många strömavbrott. Det beror främst på att det är gamla elnät som behöver bytas ut till nyare, modernare material i stolpar, linor och kabel.

Där försöker vi göra en prioritering och bedömning om var våra investeringar gör mest nytta utifrån det som drabbar kunderna. Vi har ökat takten markant i det arbetet och har under de senaste åren både utökat vår investeringsbudget och anställt mer personal, säger hon.

 

Långsiktiga planer för elnätsarbetet

På Bodens Energi jobbar vi med en tioårsplan som ligger till grund för det strategiska arbetet med elnätet. Den bryts sedan ner i en treårsplan och ett årsplan.

- Det kan finns olika anledningar till att man behöver bygga om elnätet, det beror inte bara strömavbrott utan kan även handla om säkerhetsaspekter eller externa projekt. Det är ett viktigt och löpande arbete som vi gör för att se om vi behöver prioritera något projekt och vad vi i så fall kan skjuta upp i stället.

Hur görs den prioriteringen?

Det är ett löpande arbete med svåra avvägningar där vi följer upp runt om i elnätet och utifrån vår kompetens och förmåga bedömer om vi behöver göra några omprioriteringar. I områden där det är väldigt glest med kunder försöker vi använda andra tekniklösningar för att begränsa strömavbrotten, till exempel genom att fjärrstyra elnätet mer. Det innebar att vi sätter upp fjärrstyrda apparater i elnätet som förkortar avbrottstiden. Under 2022 har vi även testat en för oss helt ny teknik för nätövervakning för att betydligt snabbare kunna detektera felen och därmed förkorta avbrottstiden. Det tekniken förkortar även felsökningen med flera timmar och nu testar vi den i ett område med få kunder och långa sträckor elnät.

  

Innovationssatsningar i Boden

Just nu händer det mycket i hela Norrbotten med stora satsningar på forskning och innovation, inte minst inom den gröna industrin. I Boden görs det spännande investeringar och företagsetableringar, något som i allra högsta grad påverkar elnätet.

- Vi har en nära samverkan med de nya aktörerna och det fungerar väldigt Vi ser jättepositivt på de satsningar som görs i området och kommer att kunna utföra projekt tillsammans med andra, som också gör att vi kan sänka kostnaderna för investeringarna. Vi kommer till exempel att kunna samförlägga, det innebär att vi lägger ner elnät samtidigt som andra aktörer skapar en ny vatten- och avloppsinfrastruktur. En annan positiv följd är att det kommer bli fler medborgare i Boden. Då kommer vi att behöva bygga nya elnät i de områdena.

Omställningen till en grönare industri och den ökade elektrifieringen av samhället är också något som kommer att öppna upp för både spännande möjligheter och utmaningar i framtiden, menar Maria.

- Det kommer många nya tekniker på elnätsfronten som har sin grund i elektrifieringen och klimatomställningen. Till exempel solceller, laddinfrastruktur och batterilösningar för lagring av el. Det kommer att innebära att vi behöver vara redo för att kunna lösa de nya behov som uppstår i samhället och de krav det medför på elnätet, och det tycker jag att vi är redo för.