Alla energislag behövs i framtiden

Rysslands krig mot Ukraina har även inneburit ett annat sorts krig som i huvudsak förts mot länderna i Västeuropa – ett energikrig.

Alla energislag behövs i framtiden

Det senaste året har präglats av extraordinära händelser som påverkat energibranschen i Europa, Sverige och Boden på ett sätt som få kunnat förutspå. Rysslands krig mot Ukraina har även inneburit ett annat sorts krig som i huvudsak förts mot länderna i Västeuropa – ett energikrig.

Strypta gasleveranser och saboterade gasledningar har slagit hårt mot de länder som etablerat ett beroende av gasleveranser från Ryssland. Det har i sin tur drivit upp priserna på el i hela Europa. I ett sammankopplat västeuropeiskt elsystem innebär det ökade priser på el även i Sverige.

Energikrisen i Västeuropa har tydligare än någonsin aktualiserat behovet av att vara självförsörjande. Självförsörjande avseende livsmedel men även energi. Det har inneburit att EU startat projektet RePower EU som syftar till att göra sig oberoende av energiimporter från Ryssland.

I Sverige har den politiska debatten varit polariserad. En falang som tydligt vill bygga ut förnybar vind- och solenergi medan den andra falangen, som också vann riksdagsvalet, ser en utbyggd fossilfri kärnkraft som vägen till kontrollerbara priser på elmarknaden. Systemperspektivet som vår bransch så ofta förespråkar har inte fått det gehör som vi önskat. Men branschen och energiföretagen i Sverige fortsätter oförtrutet att verka för ett utbyggt distributionsnät, utbyggd elproduktion och framför allt att inte ställa olika energislag mot varandra. Alla behövs.

Här i Boden har det handlat mycket om den stora industrietableringen som inte längre bara planeras utan är i full färd att byggas. H2Green Steel har dominerat inte bara samhällsutvecklingsperspektivet utan även energibalansen i Norrbotten och Sverige. Det krävs en snabb utbyggnad av elnäten i hela Sverige men även i SE1. På sikt kommer ny förnybar eller fossilfri elproduktion att krävas inte bara söder om Dalälven utan även här i norra Sverige.

Vätgassamhället är på väg att etableras. Det finns planer på att bygga vätgasfabriker, både i Boden och på andra platser. Stora planer på infrastruktur i form av gasledningar runt Bottniska viken och ända upp till Malmfälten är under projektering och planering. Hur den nya energibäraren vätgas kommer påverka vår verksamhet på Bodens Energi är för tidigt att uttala sig om. Att det kommer få konsekvenser är dock ställt utom allt tvivel.

Vi ser en ökad efterfrågan på fjärrvärme som en konsekvens av att el numera blivit en ransonerings- produkt med höga och oförutsägbara priser. Vår fjärrvärmeverksamhet avlastar elnäten samt minskar elberoendet hos våra kunder.

Vår tvist med Naturvårdsverket som gick ända upp till HD (Högsta domstolen) är nu avgjord. Vi lyckades få tillstånd att fortsätta energiomvandla avfall i vår äldsta panna 14 men behöver senast 2025 installera en utrustning som kontinuerligt mäter emissioner från dioxiner samt furaner.

En nöjdkundundersökning genomfördes under januari och februari och bolaget fick toppoäng och rankades som bästa energikoncern med fler än tre affärsområden och max 20 000 kunder. 500 kunder deltog i undersökningen, både privatpersoner och företag.

För verksamhetsåret 2022 kommer koncernen redovisa ett resultat som överstiger budget.

  • Högre elpriser än budgeterat har gynnat vår elproduktion

  • Systematiskt och periodiskt underhållsarbete har minskat andelen kostsamma driftstopp/haverier

  • Mottagningsintäkterna från våra avfallskunder har varit högre än budgeterat

  • Lägre avgifter mot överliggande nät

 

Bodens Energi håller på att rusta sig för framtiden. Vi ökar tempot avseende vår leveransförmåga av förnybar och återvunnen el och värme samtidigt som vi ser över och förstärker vår organisation i syfte att vara  det hållbara lokala energibolaget som tar ansvar för framtiden.

Hans Stålnacke
VD Bodens Energi AB