Det sociala ansvaret

Arbetsmiljö och hälsa är en viktig och högt prioriterad fråga. Ingen ska skada sig på sin arbetsplats.

Det sociala ansvaret

Hälsa och säkerhet
Arbetsmiljö och hälsa är en viktig och högt prioriterad fråga. Ingen ska skada sig på sin arbetsplats. Eftersom Bodens Energi handhar både värme och högspänning innebär det att medarbetarna måste vara riskmedvetna. För att kunna förbättra och arbeta förebyggande rapporteras riskobservationer och tillbud. Under 2023 har 65 (51) riskobservationer, 19 (18) tillbud och 13 (8) olycksfall rapporterats.

Hos Bodens Energi är sjukfrånvaron låg, 1,70 procent. Genom att erbjuda åtgärder vill bolaget öka medarbetarnas välmående och trivsel samt att minska sjukfrånvaro.

Framtida kompetensförsörjning
För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen genomförs ett antal aktiviteter. En målsättning, förutom för att säkra framtida arbetskraft är att kunna visa upp verksamheten till gymnasieungdomar för att intressera dem om vilken spännande och utvecklande bransch samt vilka karriärmöjligheter som finns hos oss.

Sommarjobb erbjuds årligen till ett 20-tal ungdomar varje år. Gymnasieungdomar som inriktat sig mot el- och energibranschen erbjuds praktik.

Trygga medarbetare ger en framgångsrik arbetsplats
En medarbetarpolicy som har tagits fram tillsammans med all personal, där läggs fokus på vilken miljö vi tillsammans vill arbeta för. Genom dialog, insyn och inflytande skapas ett klimat som bidrar till att öka engagemanget i verksamheten. Detta sker bland annat genom månatliga dialogmöten, arbetsplatsträffar och uppföljning av mål och resultat. I medarbetarsamtalen finns möjlighet för alla medarbetare till en fördjupad dialog med sin chef i frågor som är väsentliga för medarbetaren och verksamheten. Arbetsmiljön mäts veckovis genom systemet Winningtemp som därigenom ger en aktuell bild av arbetsmiljön och hur medarbetarna mår varje vecka. Detta ger tidiga signaler, både positiva och negativa, som möjliggör ett snabbt agerande.

Antikorruption
Som en del av Bodens kommunkoncern, så gäller ägarens riktlinjer och regler. I det ISO-certifierade ledningssystemet för kvalitet och miljö finns alla riktlinjer och rutiner som behövs för de anställda i det dagliga arbetet. På bolagets hemsida återfinns de värderingar som är riktmärket för alla anställda; att arbetet ska präglas av professionalitet, engagemang och förtroende. Under kommande år kommer alla medarbetare att utbildas i antikorruption och medarbetare som misstänker oegentligheter uppmanas kontakta sin närmsta chef.

Samhällsengagemang och sponsring
Bodens Energi vill bidra till en positiv utveckling i regionen, genom samhällsengagemang och sponsring som ska leda till stärkta relationer med kunder, anställda och omvärlden.


Syftet är även att öka kännedomen och kunskapen om Bodens Energi samt ta hänsyn till mångfald samt stärka varumärket och positionen som en viktig samhällsaktör. Sponsringen ska också vara en del av att profilera företaget som en attraktiv arbetsgivare. Vi är otroligt stolta över att vara med och bidra till ungdomsverksamheter i kommunen, bland annat igenom ett engagemang i Bodens ridklubb, Sävast Ski Team, Trångfors IF, Hornskroken IF, Boden Hockey, Boden Handboll, Boden City FC, CK Sävast och Bodens BBK med flera.


Under 2023 har Bodens Energi deltagit på ett flertal aktiviteter i syfte att finnas nära kunder, visa upp vår verksamhet samt marknadsföra produkter. Matchsponsorskap på ett flertal matcher i hockey, handboll och fotboll, näringslivsgala där pris för årets hållbarhetsföretag delades ut. En hållbarhetsvecka arrangerades tillsammans med Boden Business Park och Bodens kommun genomfördes samt familjedag på Bodentravet och Skördemarknad. I slutet på året påbörjades ett samarbete med Rädda Barnen i Boden i syfte att möjliggöra en bra fritid för alla barn.