Hållbarhet för Bodens Energi

För Bodens Energi handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten långsiktigt ansvarsfullt och utveckla nya lösningar med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv - samtidigt som verksamheten och dess värden stärks och tas till vara.

Miljö

Bodens Energis verksamhet lämnar ett ekologiskt avtryck som bolaget aktivt arbetar för att reducera, samtidigt som ansvar tas.

För bolaget innebär det att hållbarhetsarbetet ska:
- vara integrerat i all vår verksamhet, vara målstyrd och ge konkreta resultat
- involvera medarbetare genom kompetenshöjande insatser
- driva utvecklingen av våra produkter och tjänster i en hållbar riktning
- kommuniceras löpande för att visa de värden som skapats redovisas, följas upp och förbättras löpande med tydliga nyckeltal
- medverka i att driva utvecklingen inom energibranschen, både för våra kunder och samhället i stort men också för att utveckla vår verksamhet och affär


I affärsplanen för Bodens Energi har ekologisk, ekonomisk respektive social hållbarhet pekats ut som bolagets strategiska prioriteringar. Inom dessa tre prioriteringar tas det fram lång- och kortsiktiga mål på koncernnivå. Därefter tar varje affärsområde fram mål och nyckeltal, vilka följs varje månad. Bodens Energis verksamhet är certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö) vilket innebär att vi har ett integrerat ledningssystem och att vi jobbar med ständiga förbättringar av kundnöjdhet och miljöprestanda i alla våra processer

Klimatförändringarna, till följd av de globala utsläppen av växthusgaser, drabbar redan jordklotet med mer extrema väderförhållanden, såsom torka, värmeböljor, kraftig nederbörd, översvämningar och jordskred som följd, Andra effekter av det snabbt förändrade klimatet är ökade havsnivåer, försurning av våra vatten och förlorad biologisk mångfald.

Att begränsa klimatförändringarna är den av de största utmaningarna vi som samhälle står inför. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle och förmågan att skapa klimatsmarta lösningar kommer att prägla Bodens Energis arbete under lång tid framöver. Även med mycket långtgående och snabba utsläppsreduktioner kommer vi som företag, och alla samhällen, att behöva anpassa oss till ett förändrat klimat.


Framtidens hållbara samhälle kräver mer cirkulära affärsmodeller där såväl energibolag, kunder/samhällsmedborgare och politiker behöver samverka i syfte att minska det moderna samhällets klimatpåverkan och för att skapa cirkulära och hållbara principer för bland annat produktion och distribution av energi. Bodens Energi jobbar hårt för att vara en drivande kraft för att skapa den hållbara staden Boden. Kraftvärmeverket bidrar till det genom den kollektiva och storskaliga principen att många skorstenar ersätts med en gemensam. En produktionsanläggning som omvandlar energin i det avfall som samhället skapar och vill bli av med tillsamhällsnyttig el och värme. En gemensam anläggning som med en toppmodern rökgas- och vattenreningsteknik skyddar luften och vattnet i Boden från utsläpp avskadliga ämnen och partiklar.


Bodens Energi tar till vara på resurser som annars går till spillo. Avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas blir både el och värme; så kallad återvunnen energi. Utöver den el- och värmeenergi som återvinns från avfall äger Bodens Energi även sex mindre vattenkraftverk där förnybar el som täcker årsbehovet för drygt 1 300 villor lokalproduceras.

Genom att erbjuda Bodensarna lösningar för laddning av klimatsmarta el- och laddhybridfordon så möjliggörs en minskning av fossilbränsledrivna fordon. Sedan mars 2023 är Bodens Energi certifierad inom Schysst elhandel. Det innebär att Bodens Energi förbinder sig till 18 kundlöften,
som gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena har kommit till för att det ska bli enklare för kunden att vara trygg i sitt val av elavtal.

Bodens Energi arbetar målmedvetet med att minska den egna förbrukningen av el och vatten i verksamheten. Tydliga mål sätts för att minska emissioner till vatten, mark och luft, till exempel kväveoxider där utsläppen årligen minskar genom avancerad reningsteknik.

Bodens Energi har satt ett mål att vara fossilfria senast 2033. Under 2021 inleddes resan mot det koldioxidfria kraftvärmeverket. Uppstarten skedde genom en utredning som undersökte möjligheten att integrera en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning i anslutning till kraftvärmeverket. Studien inkluderade även tillhörande transport och lagring relaterad till koldioxidavskiljningen. Slutsatsen var att det givet rådande omständigheter är tekniskt möjligt men ekonomiskt olönsamt att genomföra.

Bodens Energi fortsätter att utreda och samverka med andra kring tekniska lösningar, affärsmodeller och kostnadsdelning i frågor kring CO2-avskiljning och -användning samt omhändertagande av spillvärme för produktion av fjärrvärme. Allt med syfte att hitta lösningar för en fossilfri verksamhet.

De senaste åren har det genomförts ett arbete med att ställa om bolagets fordonsflotta. El- och laddhybrider har köpts in och används där det är möjligt och tyngre fordon såsom skåpbilar och montörsbilar har slutat tankas med fossila bränslen till förmån för biodiesel, till exempel HVO.

VÅRT KRETSLOPP

100% återvunnen energi 

1. Avfallet från den gröna tunnan åker raka vägen till kraftvärmeverket. Genom att sortera rätt och återbruka det som fortfarande är användbart bidrar du till en renare kommun.

2. Energin i avfallet omvandlas till el och värme i kraftvärmeverket och det farliga avfallet om uppstår tar vi hand om på ett säkert sätt.

3. Energi från kraftvärmeverket blir till el och värme.

4. Elen och värmen levereras till våra kunder så att vi kan kolla på tv, koka kaffe och värma våra hus.