Stora investeringar för att säkra den gröna omställningen

2023 blev ett år av konsolidering inom energibranschen. Den extremt volatila elmarknaden under 2022 började lugna ned sig och priserna på elbörsen Nordpool stabiliserades på avsevärt lägre nivåer än föregående år. Även inflationstakten dämpades vilket påverkat koncernens resultat positivt. Omsättningen för koncernen blev 708 MSEK med ett rörelseresultat på 157 MSEK.

Under 2023 investerades 151 MSEK men samhällsomvandlingen innebär att vi behöver öka takten på våra investeringar ytterligare. Fram till 2030 prognosticeras investeringsbehovet till 1,1 miljarder kronor i såväl elnäts- som kraftvärmeverksamheten.

Sveriges klimatpolitiska mål där energisystemet ska vara fossilfritt senast 2045 och produktionen av fossilfri energi ska uppgå till minst 300 TWh är ambitiösa mål. Det som behöver förtydligas från regeringens sida är vilka delmål vi bör ha, när dessa ska vara uppnådda samt vilka konkreta åtgärder som ska genomföras. Bodens Energi och hela energibranschen efterlyser en mer konkretiserad handlingsplan för att kunna bidra till slutmålet 2045.

Vi på Bodens Energi jobbar hårt för att vara en lokal kraft med ansvar för framtiden och därigenom bidra till den hållbara staden Boden på flera olika plan. På kraftvärmeverket sker det genom den kollektiva och storskaliga principen att många skorstenar ersätts med en gemensam. En produktionsanläggning som omvandlar energin i det avfall som samhället genererar till samhällsnyttig el och värme. En gemensam anläggning som med en toppmodern rökgas- och vattenreningsteknik minskar utsläpp av skadliga ämnen och partiklar till luft och vatten.

I Boden tar vi till vara på resurser som annars går till spillo. Avfall som inte kan återanvändas eller återbrukas blir både el och värme; så kallad återvunnen energi. Utöver den el- och värmeenergi som återvinns från avfall äger Bodens Energi även sex mindre vattenkraftverk där förnybar el som täcker årsbehovet för drygt 1 300 villor produceras lokalt.

Dialogen med H2GS har intensifierats beträffande möjliga restvärmeleveranser från stålverket in på fjärrvärmenätet. Under året har även diskussioner inletts beträffande uppförande av ett energilager i form av batterier vid ställverket i Flarken.

Sedan mars 2023 är Bodens Energi certifierad inom Schysst elhandel. Det innebär att Bodens Energi förbinder sig till 18 kundlöften, som gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena har kommit till för att det ska bli enklare för kunden att vara trygg i sitt val av elavtal.

I den nöjdkundundersökning som genomförts under året gav kunderna oss återigen ett mycket högt betyg. Undersökningen gav oss även värdefull information kring förbättringsområden vilka vi nu tar fram handlingsplaner för. Bland annat behöver vi förbättra informationen vid störningar ännu mer och vi noterar att allt fler kunder efterfrågar digitala hjälpmedel som exempelvis en APP för att kunna följa förbrukning och kostnader bättre och i realtid.

Vi målstyr samtliga verksamheter inom våra tre strategiska utvecklingsområden:

- Ekologisk hållbar verksamhet
- Ekonomiskt hållbar verksamhet
- Socialt hållbar verksamhet

Måluppfyllnaden av samtliga mål inom de tre områdena landade på drygt 75 %.

Under 2023 har vi genomfört en större översyn av vår organisation och kompetensbehov. Översynen har utgått från de behov vi tror oss behöva för att möta framtida expansion. Dels har vi identifierat vilka avdelningar som behöver förstärkas men även vilka nya kompetenser vi kommer behöva men saknar idag. Detta leder till att vi kommer öka takten avseende nyrekryteringar under 2024–2025.

2024 ser vi an med stor tillförsikt. Kunderna blir fler, vi investerar mer och samverkan mellan oss som energibolag och andra aktörer inklusive de kommunala förvaltningarna i kommunen intensifieras än mer. Allt för att på bästa sätt klara den pågående samhällsomvandlingen i Boden men även i regionen i stort.

Hans Stålnacke
VD, Bodens Energi AB