Arbetet är i gång med 2022-års klimatbokslut

Arbetet med nästa upplaga av vårt klimatbokslut för 2022 är i full gång. Vi slog oss ner med Anna Jonsson, chef på kund och utveckling och Anneli Strand, chef för kraftvärmeverket för att få full koll på hur arbetet går till och varför det är så viktigt.

Vad innebär ett klimatbokslut rent konkret?

I klimatbokslutet studeras Bodens Energis totala nettoklimatpåverkan i samhället. Detta innebär att alla utsläpp från våra egna verksamheter finns med tillsammans med de utsläpp som företaget genom sin verksamhet indirekt orsakar eller undviker i omvärlden, berättar Anna Jonsson innan hon fortsätter;

Huvuduppgiften för ett klimatbokslut är dock inte att jämföra sig med andra produktionsalternativ för de efterfrågade nyttigheterna (som el och värme) i samhället utan att vara ett verktyg för hur vi inom företagets egen verksamhet kan bidra till att minska vår klimatpåverkan.

Varför är det viktigt att genomföra ett klimabokslut för oss på Bodens Energi?

Vi måste vara medvetna om de utsläpp vår verksamhet orsakar, för att kunna bli bättre. Det handlar om att ta ansvar både för klimatet och kommunen. Vi vet att det alltid finns en potential till förbättring och med hjälp av det löpande arbetet vi gör med vårt Klimatbokslut kan effekterna av ytterligare åtgärder följas upp och redovisas svart på vitt.

En minst lika viktig uppgift för klimatbokslutet är att redovisa konkreta fakta till våra kunder och övriga intressenter genom att förmedla kunskap om Bodens Energis övergripande klimatpåverkan i samhället. Speciellt när Bodens Energis produkter och tjänster i förlängningen jämförs mot andra möjliga alternativ.

I Klimatbokslutet tittar vi även på vad hur vi minskar utsläpp i andra led. Vi vet t ex att det är bättre att förbränna avfall på ett ställe än på många små där det inte finns samma typ av reningsfilter. Vi granskas ständigt av tillsynsmyndigheterna, och vi är stolta över att vi hittills alltid legat under de tillåtna gränsvärdena. Klimatbokslutet förenklar även vår redovisning i samband med det arbetet.

Ser du någon effekt intern och externt av arbetet som görs med klimatbokslutet?

Internt kan vi jobba mer fokuserat och målinriktat med de delar vi, i och med det här arbetet, ser att vi kan förbättra ytterligare. Externt handlar det om att möjliggöra för en ännu bättre kommunikation om vad vi faktiskt gör bra – och mindre bra för att vidhålla förtroendet hos våra kunder.

 Något du är extra stolt över?

Mycket! Idag använder vi t ex i princip inga fossila eldningsoljor och vi har kraftigt minskat vår egen elförbrukning internt. Att vi har en gemensam skorsten som omvandlar energin i det avfall som hela samhället skapar och vill bli av med - till gemensam el och värme kommer jag aldrig att sluta vara stolt över.

Vad är planen framåt?
Vår ambition och mål är att vi till 2033 ska ha netto noll i fossila utsläpp. Det är ett högt uppsatt mål och därför har vi redan börjat titta på hur vi ska nå det målet. Vi måste ta små steg hela tiden för att hinna i tid med vår omställning.

“Klimatbokslutet blir ju till stor del ett kvitto på att vi tänker rätt.”Anna Jonsson, chef kund & utveckling 

Anneli, som del av den arbetsgruppen som tar fram klimatbokslutet tillsammans med Profu och som chef för Kraftvärmeverket är du den som kanske är allra närmast det faktiska resultaten av klimatboksluten – hur har insikterna påverkat din arbetsvardag?

  • Till att börja med är all el vi köper och konsumerar sedan 2020 förnybar och elen vi producerar är återvunnen el från det avfall vi tar emot, det är jag väldigt stolt över. Andra åtgärder vi utfört för att minska vår elkonsumtion är bland annat installation av en ångledning som ska producera ånga istället för en elpanna. Det gör att vi minskar elkonsumtionen på kraftvärmeverket med ca 1 400 000 kWh per år,
  • Vi har även ersatt eldrivet batteri till vattenburet så att det värms med fjärrvärme. På utsidan har vi helt ställt om till eldrivna fordon eller fordon som drivs på HvO – sen inväntar vi solpaneler till vårt verkstadstak också. De insatser och förändringar som vi har genomfört under 2022 innebär att vi har minskat den totala elförbrukningen på kraftvärmeverket med motsvarande årsförbrukning för ca 300 fjärrvärmeuppvärmda villor.

Tidigare års Klimatbokslut har ju även förenklat för oss när vi söker bidrag för att ytterligare kunna förbättra oss. Nu senast har vi, med hjälp av bidrag från Energimyndigheten, kunnat göra en utredning kring att investera in en CCS-anläggning som skulle möjliggöra att vi fångar in koldioxiden från vårt kraftvärmeverk. Efter utredningen har vi monterat mätsystem som möjliggör en ännu större insikt om våra faktiska utsläpp. Läs gärna mer om det arbetet här.

Hela kedjan

Anneli fortsätter

  • Klimatbokslutet tittar ju inte bara på oss utan hela kedjan, alltså även alla inkommande transporter hit. Framöver kommer vi börja ställa krav vid upphandlingar att även våra leverantörer ska köra på el eller HvO.

Fördelen med det här arbetet är att vi kollar på allt vi gör och den totala globala påverkan. Visste du att vi idag tar emot brännbart avfall från hela Norrbotten förutom Kiruna? Detta inkluderar allt sjukvårdsavfall från både sjukhus och vårdcentraler.

Även om det innebär att det släpps ut mer här i Boden anser vi fortfarande att det är bättre att förbränningen sker på ett ställe än på flera platser där säkerheten och filtren kanske inte håller samma höga standard. Här omvandlas det till el och värme som går tillbaka till hela länet. Hade vi inte förbränt avfallet här hade vi, och resten av länet, behövt skicka avfallet längre söderut i Sverige. Givetvis känns det bättre att ta ansvaret här hemma istället.


Anneli Strand, chef kraftvärmeverket 

Fakta ruta.

Under 2020 bidrog hela fjärrvärmen till att undvika klimatpåverkande utsläpp motsvarande: 77 300 ton CO2e Detta är ett bättre värde jämfört med motsvarande värde för 2018 som var 71 800 ton CO2e. Under 2020 bidrog de enskilda fjärrvärmekunderna till att undvika klimatpåverkande utsläpp motsvarande: 166 kg CO2e/MWh värme

Avslutningsvis,

När kan allmänheten få ta del av årets upplaga?

Under våren 2023

Är du nyfiken på tidigare års Klimatbokslut? Du hittar dem här!